CRITON projektas
 
 
 CRITON:
besimokančiųjų e-mokymo(si) pažangos prognozė ir savalaikis pasiekimų vertinimas mokymosi visą gyvenimą procese
  Mokymosi visą gyvenimą programos KA-3 daugiašalis projektas
 530945-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3MP
 
Projekto pradžia – 2013-01-01,  pabaiga – 2014-12-31, trukmė – 24 mėnesiai.
 
Projektą įgyvendina:
Projektas siekia:
 

Sukurti inovatyvų sprendimą konkrečių tikslinių grupių e-mokymosi poreikiams tenktinti – virtualią išmaniąją platformą, kuri gali būti naudojama visuose švietimo lygiuose  .

CRITON platforma leis atlikti:

 • besimokančiųjų e-mokymosi pažangos prognozę;
 • savalaikį mokymosi pasiekimų vertinimą.

 Uždaviniai:

 
 • Sukurti sąlygas besimokančiųjų pažangos stebėsenai vykdyti, nustatyti mokymosi pasiekimų kriterijus ir rodiklius;
 • Palaikyti mokymosi būdų ir stilių vertinimą;
 • Pateikti besimokantiesiems ir mokytojams/ kuratoriams bendravimo ir bendradarbiavimo įrankius;
 • Išnaudoti socialinius tinklus siekiant užkirsti kelią atskirčiai, kurią sąlygoja nepakankamas mokymosi pasiekimų lygis.

 Tikslinės grupės:

 
 • Besimokantieji;
 • Mokytojai/ kuratoriai;
 • Įvairių lygių ir tipų švietimo institucijos bei organizacijos:
  – vidurinio ugdymo;
  – aukštojo mokslo;
  – profesinio mokymo;
  – mokymosi visą gyvenimą.
 • Politikos formuotojai, šalies vietos ir regioninės valdžios atstovai;
 • Plačioji visuomenė.
Pagrindinis rezultatas:
 

Besimokantiesiems, mokytojams, įvairių lygių ir tipų švietimo institucijoms skirta internetinė vertinimo platforma, kuri:

 • leidžia registruoti mokymosi pažangą;
 • numato priemones ir įrankius, kurie leidžia:
  – analizuoti mokymosi efektyvumą;
  – įvertinti numatytų mokymosi tikslų pasiekimo galimybes;
  – pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp besimokančiųjų ir mokytojų bei tarp besimokančiųjų tarpusavyje;
 • išnaudoja socialinių tinklų teikiamas galimybes ateities mokymosi poreikių vertinimui.

  Rezultatai ir produktai:

 
 • Įvairių švietimo lygių vertinimo sistemų ir jas taikančių pedagoginių metodų lyginamoji analizė;
 • Mokymo(si) medžiaga: vertinimo metodikų taikymo it naudojimosi CRITON platforma vadovas;
 • Platformos testavimo rezultatų ataskaitos;
 • CRITON metodo taikymo vadovas;
 • 14 sklaidos renginių (kiekvienas projekto partneris suorganizuos po 2 sklaidos renginius);
 • Projekto lankstinukai (2 leidimai);
 • Projekto interneto svetainė;
 • Baigiamoji projekto konferencija (konferencijos straipsnių leidinys), kuri vyks Graikijoje. Konferencijoje bus pristatyti projekto produktai, rezultatai ir rekomendacijos.
 Tikėtinas poveikis
 
 • Dėl laiku atliktos mokymosi pasiekimų prognozės pagerės besimokančiųjų mokymosi rezultatai.
 • Mokytojai galės pagerinti mokymo procesą, kadangi portale esantys įrankiai leis laiku pastebėti besimokančiųjų silpnąsias vietas ir sunkumus bei suteikti reikiamą mokymosi medžiagą.
 • CRITON platforma leis padidinti besimokančiųjų bendruomenių potencialą, sudarydama sąlygas keistis informacija bei žiniomis.
 • CRITON socialinių tinklų įrankiai padės socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims bendrauti ir įsijungti į mokymąsi visą gyvenimą.

SIH surengė projekto CRITON rezultatų sklaidos seminarą

2014 m. gruodžio 18 d. SIH surengė MVGP KA3 projekto CRITON baigiamąjį seminarą, skirtą projekto rezultatų viešinimui. Renginyje dalyvavo įvairių Vilniaus švietimo institucijų atstovai.

Seminaru buvo siekiama supažindinti dalyvius su projekto idėja, apžvelgti nuveiktus darbus, apibendrinti pasiekimus ir rezultatus, tuo pačiu pristatyti ir praktiškai pademonstruoti projekto pagrindinį produktą – CRITON platformą, taip pat inicijuoti diskusiją apie besimokančiųjų mokymosi pasiekimų prognozavimą kaip vieną iš švietimo kokybės užtikrinimo elementų.

Seminaro dienotvarkė:

·         Projektas „CRITON“: idėja, nuveikti darbai, pasiekimai ir rezultatai;

·         „CRITON“ platforma: nauda mokytojui ir besimokančiajam. Platformos testavimo rezultatai skirtingose šalyse;

·         „CRITON“ platformos testavimas Lietuvoje;

·         Mokymo(si) pažangos prognozė: kokie faktoriai gali turėti reikšmės suaugusiųjų mokymo(si) sėkmei? Diskusija grupėse;

·         Seminaro apibendrinimas.

Seminaras buvo sėkmingas, jo dalyviai ne tik parodė didelį susidomėjimą projektu ir jo rezultatais, bet ir išreiškė savo pasirengimą juos įgyvendinti praktikoje.

Nuotraukų galerija


Vilniuje įvyko pirmasis LeaCoMM projekto patarėjų tarybos (PPT) susitikimas

2014 m. rugsėjo 24 d. SIH surengė pirmąjį LeaCoMM projekto patarėjų tarybos susitikimą, kuriame dalyvavo 7 tarybos nariai, atstovaujantys projekto tikslinėms grupėms – bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio rengimo centrų mokytojams, mokytojų rengėjams, mokymo programų rengėjams, mokyklų administracijos darbuotojams iš įvairių švietimo ir mokslo institucijų (nuo universiteto iki profesinio rengimo centro).

Po trumpos sveikinimo kalbos SIH direktorė ir projekto koordinatorė Daiva Malinauskienė susirinkusiesiems pristatė projektą, jo tikslą ir uždavinius bei laukiamus rezultatus, apžvelgė jau įgyvendintas ir numatomas įgyvendinti veiklas. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su PP tarybos tikslais ir funkcijomis projekte.

Toliau sekė dalyvių prisistatymai, kurių metu jie trumpai papasakojo apie savo profesinę patirtį, išsakė savo lūkesčius ir galimybes. Prisistatymai peraugo į diskusiją apie tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos svarbą švietimo kontekste, kurios pabaigoje kiekvienas dalyvis pakomentavo dabartinę situaciją savo profesinėje ir organizacijos aplinkoje.

Vėliau vyko PPT narių diskusija apie LeaCoMM platformos dizainą ir struktūrą, atsižvelgiant į potencialių naudotojų poreikius. Buvo pastebėta, kad pastaruoju metu internete yra labai daug aukštos kokybės informacijos ar svetainių, taip ir nepasiekiančių tikslinės auditorijos. Priežastis paprasta: šiandien interneto vartotojo vien puikiu turiniu nesuviliosi. Todėl visų susitikime dalyvavusiųjų manymu, norėdami pasiekti potencialų vartotoją, LeaCoMM platformos kūrėjai  turėtų aktyviai skleisti sukurtą turinį, naudodamiesi  šiuolaikinio kompiuterių tinklo technologijomis,  įvairiomis jau egzistuojančiomis informacinėmis platformomis bei socialiniais tinklais. Taip pat buvo pažymėta, kad norėdami pritraukti ir išlaikyti vartotojo dėmesį ir lojalumą, turime būti kūrybingi, ieškoti būdų, kaip kuo patraukliau ir išmaniau pateikti informaciją platformoje: pvz. kurti video, e-knygas, vaizdų ar skaidrių peržiūras ir pan. vietoj tradicinių didelių tekstinių dokumentų.

Taip pat susitikimo metu PPT nariai išsakė savo nuomonę, kad kuriama LeaCoMM platforma bus išties naudinga ir efektyvi tuo atveju, jei joje pateikiama medžiaga bus visiems suprantama (t.y. anglų k.) ir universali, t.y. aktuali ir pritaikoma kiekvienos šalies kontekste.

Susitikimo dalyviams buvo pristatyti šiuo metu SIH įgyvendinami projektai:

SMILE tinklas – Europos rečiau vartojamos kalbos socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui didinti.  Renginio dalyviams pristačius šio MVGP KA2 projekto tikslus ir siekiamus rezultatus, jie buvo pakviesti pasidalinti savo institucijų gerąja kalbų mokymo(si) patirtimi projekto svetainėje.

“CRITON: besimokančiųjų e-mokymo(si) pažangos prognozė ir savalaikis pasiekimų vertinimas mokymosi visą gyvenimą procese” – MVGP KA3 projektas ir pagrindinis šio projekto rezultatas – CRITON platforma buvo pristatyti dalyviams, kurių dauguma susidomėjo ir išreiškė norą tapti šio produkto naudotojais.

Susitikimo pabaigoje PPT narys Ivaras Giniotis pristatė Incom-VET platformą, kuri sukurta įgyvendinant MVGP daugiašalį projektą „Incom-VET“. Šiuo projektu siekiama plėtoti profesinio rengimo mokytojų ir studentų tarpkultūrinę kompetenciją ir tokiu būdu prisidėti prie įsidarbinimo galimybių didinimo, taip pat stiprinti socialinę sanglaudą, šalinti tarptautinį mobilumą varžančias kliūtis, gerinti profesijos mokytojų darbo kokybę.

Nuotraukų galerija
SIH įgyvendinami projektai pristatyti Lietuvos suaugusiųjų švietėjams

2014 m. rugsėjo 13-14 d. Rumšiškėse įvyko kasmetinis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narių susitikimas.

Šis renginys – tai puiki proga suaugusiųjų švietėjams iš visos Lietuvos kartu aptarti aktualius suaugusiųjų švietimo klausimus, pasidalinti idėjomis bei patirtimi, pasimokyti vieniems iš kitų.

Susitikimo dalyviams buvo pristatyti šiuo metu SIH įgyvendinami projektai:

„LeaCoMM besimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos“: platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams“. Buvo pristatyti šio MVGP Comenius tarptautinio projekto tikslai bei uždaviniai, jau nuveikti ir artimiausiu metu planuojami darbai. Renginio dalyviai išreiškė didelį susidomėjimą kuriama platforma ir jos neabejotina nauda mokytojams bei mokytojų rengėjams.

SMILE tinklas – Europos rečiau vartojamos kalbos socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui didinti.  Renginio dalyviams pristačius šio MVGP KA2 projekto tikslus ir siekiamus rezultatus, jie buvo pakviesti pasidalinti savo institucijų gerąja kalbų mokymo(si) patirtimi projekto svetainėje.

“CRITON: besimokančiųjų e-mokymo(si) pažangos prognozė ir savalaikis pasiekimų vertinimas mokymosi visą gyvenimą procese” – MVGP KA3 projektas ir pagrindinis šio projekto rezultatas – CRITON platforma buvo pristatyti dalyviams, kurių dauguma susidomėjo ir išreiškė norą tapti šio produkto naudotojais.
CRITON sklaidos seminaras kalbų mokytojams

2014 m. balandžio 11 d. SIH surengė MVGP KA3 projekto CRITON sklaidos seminarą kalbų mokytojams iš Vilniaus. Seminaru buvo siekiama supažindinti dalyvius su projekto tikslais, uždaviniais bei siekiamais rezultatais, pristatyti ir praktiškai pademonstruoti projekto pagrindinio produkto – CRITON platformos – pirminę versiją bei pakviesti mokytojus sudalyvauti platformos testavime.

Seminaro metu SIH projektų koordinatorė Gileta Kierienė trumpai pristatė projekto tikslus, uždavinius bei numatomus rezultatus. Taip pat pademonstravo pagrindines unikalios interaktyvios CRITON platformos funkcijas bei galimybes (CRITON platformos paskirtis – įvertinti numatomus nuotolinių ar elektroninių studijų rezultatus, t.y. įvertinti, ar konkretus studentas gali sėkmingai baigti studijų dalyką/ modulį/ visą programą).

Seminaro dalyviai turėjo galimybę praktiškai patyrinėti CRITON platformos galimybes, bandydami įvertinti įsivaizduojamų studentų būsimus mokymosi rezultatus.

Seminaro pabaigoje vyko aktyvios diskusijos apie projekto rezultatų pritaikomumą kalbų mokyme.


Trečiasis projekto partnerių susitikimas Vilniuje

2013 m. gruodžio 2-3 d. Vilniuje vyko trečiasis MVGP KA3 projekto “CRITON” partnerių susitikimas, kurį organizavo SIH. Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Graikijos, Austrijos, Vokietijos, Suomijos ir Švedijos.

Susitikimo metu partneriai apžvelgė projekto įgyvendinimo eigą, aptarė tyrimų, kuriais partneriai savo šalyse tyrė vertinimą, atliekamą nuotolinio ir e-mokymosi aplinkose, rezultatus, apžvelgė pagrindinius CRITON platformos kūrimo etapus, aptarė duomenų bazės, turinčios informaciją apie besimokančiųjų rezultatus, kūrimo eigą.

Daug dėmesio susitikime skirta  partnerių įgyvendintoms projekto sklaidos veikloms aptarti, numatyti artimiausios ateities planai.

SIH šiame susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, projektų koordinatorė Gileta Kierienė ir projektų vadybininkė Gabrielė Malinauskaitė.


 
Antrasis projekto partnerių susitikimas Vienoje, Austrija
Liepos 4-5 d. Vienoje (Austrija) vyko antrasis MVGP KA3 projekto “CRITON” partnerių susitikimas, kurį organizavo projekto partneris die Berater. Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Graikijos, Austrijos, Vokietijos ir Švedijos.

Susitikimo metu partneriai apžvelgė projekto įgyvendinimo eigą, aptarė preliminarius tyrimų, kuriais partneriai savo šalyse tiria vertinimą, atliekamą nuotolinio ir e-mokymosi aplinkose, rezultatus, apžvelgė pagrindinius CRITON platformos kūrimo etapus.

Daug dėmesio susitikime skirta  partnerių įgyvendintoms projekto sklaidos veikloms aptarti, numatyti artimiausios ateities planai.
SIH šiame susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.
 

 
Pirmasis projekto partnerių susitikimas Patras, Graikijoje
 

2013 m. vasario 14-15 d. Patras (Graikija) vyko MVG programos Grundtvig KA3 daugiašalio projekto “CRITON” pirmasis partnerių susitikimas.

 

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Graikijos, Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, Švedijos ir Suomijos.

 

Susitikimo metu buvo pristatyta projekto idėja, tikslai ir uždaviniai, siekiami rezultatai. Projekto partneriai aptarė veiklos planą, peržiūrėjo įsipareigojimus, pristatė veiklų paketus, už kuriuos yra atsakingi, numatė artimiausias užduotis.

 

Antrąją susitikimo dieną buvo pristatyti SIH parengti pirmieji projekto logotipo variantai, aptartos projekto sklaidos bei rezultatų eksploatacijos strategijos, pristatyta vertinimo strategija.

 

SIH šiame partnerių susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė ir projektų vadybininkė Gabrielė Malinauskaitė.

Susitikimo akimirkos...
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House