LeaCoMM projektas
Mokymosi visą gyvenimą programa / Comenius

LeaCoMM -
besimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos“: platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams

538562-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CMPProjekto „LeaCoMM“ tikslas - sukurti internetinę platformą Europos mokytojams, dirbantiems daugiakultūrinėje, įvairiatautėje, daugiakalbėje ir daugiareliginėje mokymo(si) aplinkoje. Per pastarąjį dešimtmetį ši įvairovė Europos mokyklose pastebimai plėtėsi dėl didėjančio žmonių mobilumo ir migracijos bei pabėgėlių skaičiaus augimo. Tenka apgailestauti, kad programų, skirtų mokytojų tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti bei mokymosi išteklių pasiūla nedidėja taip greitai, kaip norėtųsi. „LeaCoMM“ projektas siekia:
 • sudaryti geresnes sąlygas mokytojų tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti,
 • sukurti Europos mokytojų bendradarbiavimo tinklą, padėsiantį dalintis gerąja darbo patirtimi, skleisti mokymo metodus, medžiagą bei išteklius.

„LeaCoMM“ platformą mokytojams sudarys:

 • virtuali biblioteka, kurioje bus kaupiami naujausi mokslinių tyrimų duomenys, straipsniai, mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai,
 • mokymo(si) medžiagos bankas, kuriamemokytojai galėsdalintis mokytojų mokytojams sukurta mokymo medžiaga,
 • mokymo(si) modulių bankas, kuriame bus kaupiami moduliai, skirti mokytojų tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti,
 • forumas, skirtas mokytojų iš visos Europostiesioginiam profesiniam bendravimuiir dalijimuisi patirtimi.

Vis didėjanti mokinių įvairovė mokyklų ugdymo procese reikalauja skirti ypatingą dėmesį migracijai ir etniškumui.„LeaCoMM“ projektas orientuosis į šias prioritetines kryptis:

 • kalbų mokymas(is) ir daugiakalbystė,
 • mokyklų ir mokymo proceso pertvarkymas atsižvelgiant į daugiakultūrinės aplinkos poreikius,
 • tarptautinio ir tarpkultūrinio aspekto integravimas į ugdymo procesą,
 • įvairovės valdymas mokyklose.
„LeaCoMM“ projektas skatinsES mokytojųglaudesnį bendradarbiavimąirkomandinį darbą,sukurs infrastruktūrą ir priemones, reikalingas mokymosibendruomeniųplėtojimui, taip pat pateiks naujausią mokymosi medžiagą.
 

„LeaCoMM“ projekto partneriai

Koordinatorius: Soros International House – Vilnius, Lietuva.

Partneriai:

 • Federal School Board Stuttgart – Štutgartas, Vokietija,

 • Desmos NGO – Katerini, Graikija,

 • Exchange House – Dublinas, Airija,

 • Anton Martin Slomšek Institute (ZAMS) – Mariboras, Slovėnija,

 • EGECED (Institute of Education and Youth Studies Association)– Izmiras, Turkija.Vasario 17-19 d. Štutgarte (Vokietija) įvyko paskutinis projekto „LeaCoMM“ partnerių susitikimas bei tarptautinė baigiamoji projekto sklaidos konferencija

2016 m. vasario 17-18 dienomis Štutgarte įvyko paskutinis „LeaCoMM“ partnerių susitikimas, kurio metu partneriai iš Lietuvos, Vokietijos, Graikijos, Airijos, Slovėnijos ir Turkijos aptarė projekto įgyvendinimo rezultatus bei darbus, likusius atlikti iki projekto pabaigos: aptartas atnaujintos projekto platformos vertinimas, projekto sklaidos rezultataipartnerių šalyse, galutinės ataskaitos ir finansinio atsiskaitymo klausimai ir kt.

Vasario 18-19 d. vyko tarptautinė baigiamoji projekto sklaidos konferencija, kurioje dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių (mokytojų, pedagogų, mokyklų vadovų, mokslininkų, atstovė iš Europos Komisijos) iš įvairių pasaulio šalių.

Lietuvą konferencijoje atstovavo Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė kartu su projektų koordinatorėmis Gileta Kieriene bei Egle Žalimaite, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačkiūtė bei Karoliniškių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė.

V. Bačkiūtė yra LeaCoMM projekto švietimo politikos formavime dalyvaujančių institucijų atstovų diskusijų grupės „Migracija ir tautinės mažumos“ narė. A. Būdienė – LeaCoMM projekto patarėjų tarybos narė beiplatformos pilotavimo grupės narė.

Konferencijos pradžioje sveikinimo žodį tarė ne tik renginio organizatoriai, bet ir ES Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros atstovė Michèle Grombeerbei LeaCoMM projekto koordinatorė D. Malinauskienė.

Pagrindinis konferencijos tikslas buvo pristatyti LeaCoMM platformą bei jos virtualią mokytojų ir mokytojų rengėjų besimokančiąją bendruomenę.

Konferencijos dienomis vyko pristatymai, seminarai, taip pat panelinės diskusijos, kurių metu plačiai diskutuota įvairiais su migrantų švietimu susijusiais klausimais. Vienoje iš tokių panelinių diskusijųdalyvavo ir V. Bačkiūtė, kuri pristatė Lietuvos situaciją bei iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria Lietuvos mokyklos dėl migrantų krizės. Po išsamaus savo pristatymo ji sulaukė daug klausimų iš įvairių konferencijos dalyvių.

Nuotraukų galerija


Projekto LeaCoMM penktasis partnerių susitikimas įvyko Vilniuje


2015 m. birželio 17-19 d. Vilniuje įvyko penktasis projekto LeaCoMM partnerių susitikimas, kurį organizavo šio projekto koordinatoriai Soros International House (SIH). Šio susitikimo metu projekto partneriai iš Airijos, Graikijos, Lietuvos, Slovėnijos, Turkijos ir Vokietijos bei projekto išorinė vertintoja Eilina Dailidienė turėjo puikią galimybę susitikti su Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiosios agentūros (EACEA) atstove p. Michele Grombeer.

Pirmąją susitikimo dieną projekto partneriai trumpai apžvelgė savo kuruojamų veiklų paketų įgyvendinimo eigą bei pasiektus rezultatus, taip pat kartu su ponia Grombeer aptarė po projekto pažangos ataskaitos parengto veiksmų plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus.

Vėliau dienos eigoje partneriai pristatė ir aptarė LeaCoMM platformos turinio testavimo kiekvienoje šalyje rezultatus, diskutavo ir priėmė sprendimą dėl testavimo ataskaitos struktūros, apžvelgė pasiekimus projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos srityje, susipažino su apibendrintais vidinio vertinimo rezultatais po partnerių susitikimo Dubline, taip pat apsvarstė svarbius vidinio ir finansinio atsiskaitymo.

Dienos pabaigoje susitikimo viešnia p. Grombeer išreiškė pasitenkinimą projekto eiga ir pasiekimais. Ji pažymėjo, kad vykdančioji agentūra EACEA skiria ypatingą dėmesį tokio pobūdžio projektams, kadangi jie padeda spręsti aktualias nūdienos problemasir gali suteikti potencialios naudos švietimo sektoriui. Viešnia taip pat informavo apie agentūros ketinimus siūlyti šį projektą kaip gerosios patirties pavyzdį kitiems europiniams projektams.

Kitos dvi susitikimo dienos buvo skirtos praktiniam darbui: vadovaujant už šį veiklų paketą atsakingam partneriui Schulamt (Štutgartas, Vokietija), projekto partneriaidalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, skirtose galutinių projekto produktų kūrimui.

Susitikime partneriai diskutavo apie projekto baigiamąją konferenciją, kuri skiriama pristatyti projekto rezultatus, taip pat detaliau supažindinti plačiąją visuomenę su projektu, sukurta platforma bei galimybėmis, kurias ji gali suteikti mokytojams ir kitiems švietimo srities profesionalams.

LeaCoMM projekto baigiamoji konferencija įvyks 2016 m. vasario 18-19 d. Štutgarte (Vokietija). Detalesnę informaciją apie konferenciją ir dalyvio registracijos formąskelbsime projekto interneto svetainėje adresu http://www.leacomm.eu.

Susitikimo pabaigoje partneriai aptarė ir patvirtino veiksmų planą artimiausiam projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, buhalterė Elvyra Mikelevičienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

FotogalerijaKetvirtasis LeaCoMM projekto partnerių susitikimas įvyko Dubline, Airijoje

2015 m. balandžio 14-15 d. Dubline įvyko ketvirtasis projekto LeaCoMM partnerių susitikimas, kurio šeimininkai Exchange House Ireland National Travellers Service (EH) priėmė partnerius iš Lietuvos, Graikijos, Slovėnijos, Turkijos ir Vokietijos bei projekto išorinį vertintoją iš Lietuvos
Pirmąją susitikimo dieną partneriai pristatė LeaCoMM platformos pilotavimo eigą ir tarpinius rezultatus kiekvienoje šalyje, aptarė ir patvirtino veiksmų planą sekančiam pilotavimo etapui.

Vėliau prisistatė naujai prie projekto prisijungusio partnerio iš Turkijos EGECED atstovės, kurios apžvelgė projekto įgyvendinimo eigą bei veiksmų planą Turkijoje. Tuomet už platformos kūrimą atsakingo partnerio ZAMS atstovas informavo partnerius apie patobulinimus, kurie buvo įdiegti platformoje, remiantis pasiūlymais, gautais po pirmųjų pilotavimo grupių susitikimų partnerių šalyse.


Pirmosios susitikimo dienos pabaigoje vyko praktinis seminaras, kurio metu partneriai tobulino atnaujintą platformos versiją. Už platformos kūrimą atsakingų partnerių ZAMS ir Schulamt atstovai apibendrino šio darbo rezultatus.


Antrąją susitikimo dieną daug dėmesio buvo skirta projekto pažangos ataskaitos įvertinimo rezultatų pristatymui ir patarimui. Partneriai, atsižvelgę į gautas ekspertų pastabas, parengė veiksmų planą projekto kokybei užtikrinti.


Už projekto vidinį vertinimą ir kokybės užtikrinimą atsakingo partnerio EGECED atstovė pristatė projekto kokybės ir vidinio vertinimo gerinimo strategiją bei priemones. Vėliau airių partneriai EH pristatė projekto sklaidos ataskaitą, kurioje apžvelgiami pirmųjų projekto metų sklaidos rezultatai, taip pat pristatė projekto sklaidos ir žinomumo didinimo strategiją bei priemones, moderavo diskusiją apie projekto patarėjų tarybų bei sprendimų priėmėjų grupių veiklą partnerių šalyse.


Daug dėmesio susitikime buvo skirta finansinių bei vidinio atsiskaitymo klausimų aptarimui. Taip pat vyko diskusija apie veiksmingą vidinę komunikaciją.


Susitikimą užbaigė jame dalyvavusi bei partnerių darbą stabėjusi projekto išorinė vertintoja, kuri savo pristatyme apžvelgė pirmųjų projekto metų veiklos vertinimo rezultatus, pateikiamus išorinio vertinimo ataskaitoje.


Susitikimo pabaigoje buvo numatytas ir sutartas partnerių veiklų planas ateinančiam laikotarpiui.


SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, buhalterė Elvyra Mikelevičienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.


Nuotraukų galerija


LeaCoMM projekto monitoringo vizitas į Izmirą

Kovo 19 d. SIH direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė pagal MVGP Comenius projektą „LeaCoMM“ su monitoringo vizitu lankėsi Izmire (Turkija). Vizito tikslas buvo kartu su naujai prie konsorciumo prisijungusio partnerio EGECED atstovais įvertinti projekto įgyvendinimo situaciją Turkijoje, parengti artimiausių veiklų planą, pristatyti ataskaitų teikimo tvarką. EGECED susitikime atstovavo Emin Bakay, Guldan Kalem ir Tulin Unganer.

 


 

„LeaCoMM“ projektas pristatytas tarptautinės mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodos dalyviams Vilniuje

2015 m. vasario 5-7 d. SIH dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje parodoje „STUDIJOS 2015“ Vilniuje, kurios dalyviams ir lankytojams pristatė įvairius šiuo metu įgyvendinamus švietimo projektus, ypatingą dėmesį skiriant „LeaCoMM“ projektui.

Kadangi išties didelę parodos lankytojų ir dalyvių dalį sudaro projekto „LeaCoMM“ tikslinės grupės atstovai ir potencialūs galutiniai vartotojai, t.y.mokytojai, mokytojų rengėjai bei švietimo institucijų darbuotojai iš visos Lietuvos ir užsienio, šis projektas susilaukė išskirtinio dėmesio. Taigi SIH stende apsilankę mokytojai ir mokytojų rengėjai buvo išsamiai supažindinti su projekto idėja, tikslais, uždaviniais bei siekiamais rezultatais, daugelis jų išreiškė susidomėjimą projekto įgyvendinimo eiga ir, be abejo, pagrindiniu produktu – „LeaCoMM“ platforma, skirta mokytojų ir mokytojų rengėjų kvalifikacijos tobulinimui. Mūsų stendo lankytojai ypač domėjosi kuriamos platformos veikimo principais, norėjo daugiau sužinoti apie medžiagą, kuri bus sukaupta platformoje, aktyviai dalyvavo diskusijose, išreiškė savo nuomonę, dalijosi įžvalgomis. Visa iš tikslinės grupės gauta grįžtamoji informacija bus labai naudinga kuriant galutinį projekto produktą.

Parodoje apsilankiusiems mokytojams bei švietimo institucijų atstovams buvo dalijami „LeaCoMM“ projektą pristatantys lankstinukai.

„STUDIJOS“ yra didžiausia kasmetinė žinių ir švietimo paroda Baltijos šalyse, kurią kasmet aplanko apie 50000 lankytojų.


Vilniuje suorganizuota LeaCoMM konferencija

2014 m. lapkričio 28 d. VšĮSoros International House” organizavo konferenciją, skirtą pristatyti projektą tikslinių grupių atstovams. Renginyje dalyvavo žmonės iššvietimo įstaigųmokytojai iradministracijos darbuotojai.

Konferencijos metu LeaCoMMprojektas buvo išsamiai pristatytas: dalyviai supažindinti su jo tikslais, pasiektaisrezultatais, jau įgyvendintomis bei planuojamomis veiklomis. Taip pat buvo pristatyti visi projekte dalyvaujantys partneriai. Ypatingas dėmesys buvo skirtas LeaCoMM platformai, kuri yra pagrindinis projekto rezultatas. Pristatyta su visų tipų medžiaga, kuri bus įkelta į platformą, ir jos testavimo procesas.

Dalyviaibuvo kviečiamiaktyviai dalyvautiprojekto veiklose, ir, kai bus parengta, naudotisplatformoje talpinamamedžiaga bei tokiu būdu kelti savo multikultūrinę kompetenciją.

Nuotraukų galerijaSeminare pristatytas LeaCoMM projektas

2014 m. gruodžio 18 d. Soros International House surengė MVGP KA3 projekto CRITON baigiamąjį seminarą, skirtą projekto rezultatų viešinimui. Renginyje dalyvavo įvairių Vilniaus švietimo institucijų atstovai.

Seminaru buvo siekiama supažindinti dalyvius su projektu ir jo metu sukurta platforma bei kitais įrankiais, skirtais tobulinti mokytojų kompetencijas. LeaCoMMprojektas ir šiuo metu kuriama jo platforma buvo taip pat pristatyti kaip viena išgalimybiųtobulinti mokytojų daugiakultūrękompetencijąirtokiu būdugerinti švietimokokybę.

Seminaras buvo labai sėkmingasir dalyviaipatvirtino, kadpristatytiproduktai tikrai bus naudingi jų ir jų kolegų kasdieniniame darbe.

Nuotraukų galerijaSusitikimas su Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokytojais


2014 m. gruodžio 4 d. VšĮ „Soros International House” (SIH) direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorės Gileta Kierienė bei Donata Gilaitienė dalyvavo susitikime su Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokytojais. Šio susitikimo tikslas buvo pristatyti LeaCoMM projektą, jo idėją, jau pasiektus rezultatus ir pakviesti mokytojus prisijungti prie itin svarbios veiklos – projekto platformos ir jos turinio testavimo bei tobulinimo. Susitikimo pabaigoje vykusi diskusija parodė, kad mokytojams platformos medžiaga tarpkultūriškumo tema būtų tikrai aktuali ir naudinga.


Taip pat neformaliai buvo pristatyti kiti šiuo metu įgyvendinami ar jau užbaigti SIH projektai: SMILE, kuriuo siekiama stiprinti retai vartojamų kalbų reikšmę įsidarbinant vietos ir europiniu mastu; CRITON – besimokančiųjų e-mokymo(si) pažangos prognozė ir savalaikis pasiekimų vertinimas mokymosi visą gyvenimą procese bei TAKE CARE – kalbos gidas migrantams sveikatos preižiūros tema.

 Trečiasis projekto LeaCoMMpartnerių susitikimas įvykoSalonikuose, Graikijoje

2014 m. spalio 27-28 d. Salonikų mieste, Graikijoje, įvyko trečiasis Mokymosi visą gyvenimą programos (Comenius paprogramės) projekto LeaCoMM partneriųsusitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Lietuvos,Graikijos,Slovėnijos, Vokietijos ir Airijos.


Pirmąją susitikimo dieną partneriai pristatė ir aptarė nacionalinių situacijų analizių santrauką, galutinę poreikių analizės ataskaitą ir kokybės standartus.Kiekvienas partnerispristatėnacionalines projekto patarėjų tarybas ir pateikė atsiliepimusapie jųpirmąjį susitikimą. Buvo aptarti finansiniai klausimaiir atsiskaitymas projekto koordinatoriui(SIH) bei įvardinti tarpusavio susitarimai. Partneriai taip pat kalbėjo apie sklaidos veiklas, buvo pristatyti ir aptarti išorinio bei vidinio vertinimo rezultatai.


Antroji susitikimo dienabuvo skirtaLeaCoMMplatformai ir jos išbandymui. Slovėnijos partneriai iš organizacijosAntonMartinSlomšekInstitutepristatė pirminį platformos variantą ir kartu su visais partneriais dirbo darbo grupėse ieškodami atsakymų į su platforma susijusius praktinius klausimus. SIHpristatė platformos išbandymo planąbeimoderavo diskusiją.

Susitikimo pabaigoje numatytas ir sutartas partnerių veiklų planas ateinančiam laikotarpiui.


Dalyviai buvo patenkinti susitikimu, kuris, jų nuomone, buvo sėkmingas ir produktyvus.

SIH susitikime atstovavo direktorėDaiva Malinauskienėirprojektų koordinatorėsGiletaKierienėbei DonataGilaitienė.

Nuotraukų galerijaLeaCoMM projektas pristatytas projekto SMILE partnerių susitikime Maltoje


Mokymosi visą gyvenimą programos (MVG) Comenius paprogramės projektas LeaCoMMBesimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos“: platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams buvo pristatytas MVG KA2 projekto SMILE (Kalbinis švietimas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo bei užimtumo galimybių didinimui) partnerių susitikime, vykusiame 2014 m. spalio 23-24 d. Maltoje. Susitikime dalyvavo partneriai iš įvairių šalių – Portugalijos, Suomijos, Nyderlandų, Maltos, Bulgarijos, Kipro, Čekijos, Graikijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir Šveicarijos.


SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė, kurios dalyvius supažindino su LeaCoMM projekto tikslais, pasiekimais ir numatytomis veiklomis. Dalyviai pažymėjo, kad LeaCoMM platforma bus labai naudinga mokytojų, mokytojų rengėjų ir mokyklų administracijos darbuotojų kasdieniame darbe bei jų profesiniam tobulėjimui.


Nuotraukų galerijaVilniuje įvyko pirmasis LeaCoMM projekto patarėjų tarybos (PPT) susitikimas

2014 m. rugsėjo 24 d. SIH surengė pirmąjį LeaCoMM projekto patarėjų tarybos susitikimą, kuriame dalyvavo 7 tarybos nariai, atstovaujantys projekto tikslinėms grupėms – bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio rengimo centrų mokytojams, mokytojų rengėjams, mokymo programų rengėjams, mokyklų administracijos darbuotojams iš įvairių švietimo ir mokslo institucijų (nuo universiteto iki profesinio rengimo centro).

Po trumpos sveikinimo kalbos SIH direktorė ir projekto koordinatorė Daiva Malinauskienė susirinkusiesiems pristatė projektą, jo tikslą ir uždavinius bei laukiamus rezultatus, apžvelgė jau įgyvendintas ir numatomas įgyvendinti veiklas. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su PP tarybos tikslais ir funkcijomis projekte.


Toliau sekė dalyvių prisistatymai, kurių metu jie trumpai papasakojo apie savo profesinę patirtį, išsakė savo lūkesčius ir galimybes. Prisistatymai peraugo į diskusiją apie tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos svarbą švietimo kontekste, kurios pabaigoje kiekvienas dalyvis pakomentavo dabartinę situaciją savo profesinėje ir organizacijos aplinkoje.


Vėliau vyko PPT narių diskusija apie LeaCoMM platformos dizainą ir struktūrą, atsižvelgiant į potencialių naudotojų poreikius. Buvo pastebėta, kad pastaruoju metu internete yra labai daug aukštos kokybės informacijos ar svetainių, taip ir nepasiekiančių tikslinės auditorijos. Priežastis paprasta: šiandien interneto vartotojo vien puikiu turiniu nesuviliosi. Todėl visų susitikime dalyvavusiųjų manymu, norėdami pasiekti potencialų vartotoją, LeaCoMM platformos kūrėjai turėtų aktyviai skleisti sukurtą turinį, naudodamiesi šiuolaikinio kompiuterių tinklo technologijomis, įvairiomis jau egzistuojančiomis informacinėmis platformomis bei socialiniais tinklais. Taip pat buvo pažymėta, kad norėdami pritraukti ir išlaikyti vartotojo dėmesį ir lojalumą, turime būti kūrybingi, ieškoti būdų, kaip kuo patraukliau ir išmaniau pateikti informaciją platformoje: pvz. kurti video, e-knygas, vaizdų ar skaidrių peržiūras ir pan. vietoj tradicinių didelių tekstinių dokumentų.


Taip pat susitikimo metu PPT nariai išsakė savo nuomonę, kad kuriama LeaCoMM platforma bus išties naudinga ir efektyvi tuo atveju, jei joje pateikiama medžiaga bus visiems suprantama (t.y. anglų k.) ir universali, t.y. aktuali ir pritaikoma kiekvienos šalies kontekste.


Susitikimo dalyviams buvo pristatyti šiuo metu SIH įgyvendinami projektai:


SMILE tinklas – Europos rečiau vartojamos kalbos socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui didinti. Renginio dalyviams pristačius šio MVGP KA2 projekto tikslus ir siekiamus rezultatus, jie buvo pakviesti pasidalinti savo institucijų gerąja kalbų mokymo(si) patirtimi projekto svetainėje.


“CRITON: besimokančiųjų e-mokymo(si) pažangos prognozė ir savalaikis pasiekimų vertinimas mokymosi visą gyvenimą procese” – MVGP KA3 projektas ir pagrindinis šio projekto rezultatas – CRITON platforma buvo pristatyti dalyviams, kurių dauguma susidomėjo ir išreiškė norą tapti šio produkto naudotojais.


Susitikimo pabaigoje PPT narys Ivaras Giniotis pristatė Incom-VET platformą, kuri sukurta įgyvendinant MVGP daugiašalį projektą „Incom-VET“. Šiuo projektu siekiama plėtoti profesinio rengimo mokytojų ir studentų tarpkultūrinę kompetenciją ir tokiu būdu prisidėti prie įsidarbinimo galimybių didinimo, taip pat stiprinti socialinę sanglaudą, šalinti tarptautinį mobilumą varžančias kliūtis, gerinti profesijos mokytojų darbo kokybę.


Nuotraukų galerijaSIH įgyvendinami projektai pristatyti Lietuvos suaugusiųjų švietėjams

2014 m. rugsėjo 13-14 d. Rumšiškėse įvyko kasmetinis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narių susitikimas.

Šis renginys – tai puiki proga suaugusiųjų švietėjams iš visos Lietuvos kartu aptarti aktualius suaugusiųjų švietimo klausimus, pasidalinti idėjomis bei patirtimi, pasimokyti vieniems iš kitų.


Susitikimo dalyviams buvo pristatyti šiuo metu SIH įgyvendinami projektai:


„LeaCoMM besimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos“: platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams“. Buvo pristatyti šio MVGP Comenius tarptautinio projekto tikslai bei uždaviniai, jau nuveikti ir artimiausiu metu planuojami darbai. Renginio dalyviai išreiškė didelį susidomėjimą kuriama platforma ir jos neabejotina nauda mokytojams bei mokytojų rengėjams.


SMILE tinklas – Europos rečiau vartojamos kalbos socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui didinti.Renginio dalyviams pristačius šio MVGP KA2 projekto tikslus ir siekiamus rezultatus, jie buvo pakviesti pasidalinti savo institucijų gerąja kalbų mokymo(si) patirtimi projekto svetainėje.


“CRITON: besimokančiųjų e-mokymo(si) pažangos prognozė ir savalaikis pasiekimų vertinimas mokymosi visą gyvenimą procese” – MVGP KA3 projektas ir pagrindinis šio projekto rezultatas – CRITON platforma buvo pristatyti dalyviams, kurių dauguma susidomėjo ir išreiškė norą tapti šio produkto naudotojais.

Antrasis projekto LeaCoMM partnerių susitikimas vyko Ankaroje, Turkija
2014 m. birželio 30 – liepos 2 d. Ankaroje (Turkija) įvyko antrasis MVGP Comenius projekto LeaCoMM partnerių susitikimas.
Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Vokietijos, Graikijos, Airijos, Slovėnijos ir Turkijos.
Susitikimo metu buvo pristatyti etninių mažumų ir migrantų švietimo situacijos analizės projekto šalyse rezultatai, aptarta kuriamos LeaCoMM platformos struktūra. Taip pat partneriai pristatė ir aptarė gerosios patirties pavyzdžius, diskutavo apie tikslinės grupės poreikių analizės rezultatus.
Daug dėmesio susitikime buvo skirta kokybės užtikrinimo procesui: vyko diskusijos apie siūlomus projekto rezultatų kokybės vertinimo metodus, kriterijus ir rodiklius. Taip pat buvo pristatyta pirminė LeaCoMM platformos vertinimo formos versija, aptartas projekto tarybų vaidmuo.
Susitikimo pabaigoje partneriai aptarė projekto viešinimo eigą bei numatė artimiausius projekto įgyvendinimo žingsnius.
SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, buhalterė Elvyra Mikelevičienė ir projektų koordinatorė Gileta Kieriene.

Pirmasis projekto LeaCoMM partnerių susitikimas vyko Maribore, Slovėnijoje
2014 m. kovo 28-29 d. Maribore (Slovėnija) įvyko pirmasis MVGP Comenius projekto LeaCoMM partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Vokietijos, Graikijos, Airijos ir Turkijos.

Pirmąją susitikimo dieną buvo pristatyti projekto tikslai ir uždaviniai bei siekiami rezultatai. Partneriai aptarė veiklų planą, atsakomybes projekte, pristatė koordinuojamus veiklų paketus, numatė artimiausius projekto įgyvendinim žingsnius.

Pirmosios dienos pabaigoje buvo aptartas ir patvirtintas projekto logotipas, kurį sukūrė ir pristatė projekto partneriai iš Airijos. Taip pat buvo pristatyta ir aptarta projekto interneto svetainė.

Antrąją susitikimo dieną buvo pristatyta projekto ataskaitų teikimo tvarka, taip pat vertinimo bei kokybės užtikrinimo strategija. Darbo grupėse projekto partneriai aptarė, kaip bus atliekama poreikių analizė partnerių šalyse, taip pat numatė pradinius LeaCoMM platformos kūrimo etapus.

SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kieriene.

 

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House