Naujas Socrates GRUNDTVIG 2 projektas


Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese (The Importance of Active Citizenship for Young Adults in Education and Training - AcCyEd )


PROJEKTO SANTRAUKA

  • Projekto tikslai, uždaviniai
Pagrindiniai projekto tikslai yra šie:
- ištirti, kaip jaunimas mokosi tapti aktyviais savo šalies ir ES piliečiais
- nustatyti kokį vaidmenį šiame procese vaidina jaunimo formalusis ugdymas, bei kiek tai įtakoja mokymosi visą gyvenimą neformaliojo ir savaiminio švietimo formos
Pagrindinis uždavinys yra atlikti lyginamąją analizę tarp įvairių Europos valstybių jaunuolių tam, kad išsiaiškini ir suvokti:
- pilietiškumo sampratą šalyse su skirtingu ekonominiu, istoriniu ir kultūriniu paveldu bei skirtingomis neformalaus ir savaiminio mokymosi tradicijomis
- ryšį tarp mokymosi tapti aktyviais piliečiais, jaunimo nesėkmių bei mokyklos nebaigimo prevencijos, gebėjimo bendrauti ir gebėjimo įsidarbinti
- motyvaciją ir potencialią naudą, įgytą aktyvaus pilietiškumo mokymosi pasekoje, bei aktyvaus pilietiškumo skatinimo būdus
  • Projekto turinys
- kiekviena partnerinė institucija projekto veiklai vystyti suburs dvi darbo grupes: vieną iš savos institucijos darbuotojų ir antrąją, pavadintą EWG ( External Working Group), sudarytą iš besimokančio jaunimo bei formalaus ir neformalaus švietimo institucijų, nevyriausybinių jaunimo ir kitų organizacijų, susijusių su pilietinės visuomenės ugdymo veikla, atstovų. Šie žmonės kartu atliks tiriamuosius darbus ir apklausas, rengs apibendrinimus ir pasiūlymus, kaip spręsti jaunų žmonių pilietiškumo ugdymo problemas, ypač tų jaunuolių, kurie anksti meta mokyklas ir neturi jokių siekių savo ateičiai. Šios darbo grupės ieškos būdų kaip šviesti jaunimą, kad juos pasiektų reikiama informacija apie jų teises ir pareigas savo kraštui ir ES, bei ugdytų bendravimo, siekio mokytis visą gyvenimą ir , savaime suprantama, aktyvaus pilietiškumo įgūdžius.
- projekto partneriai rengs tarpautinius seminarus ir konferencijas, kuriuose apibendrins kiekvienos šalies patirtį bei ieškos bendrų sprendimų pilietiškumo ugdymo jaunimui klausimais.
- bus sukurta internetinė svetainė, kuri bus ne tik informacinio pobūdžio portalas, bet ir vieta projekto dalyvių nuotoliniam bendravimui, jų nuomonės išreiškimui ir diskusijų aktualiais jaunimui klausimais organizavimui
- projekto dalyviai kaups medžiagą rekomendacinio pobūdžio konspektui-gidui, kuris vėliau bus pristatytas tiek baigiamųjų klasių mokytojams tiek suaugusiųjų švietėjams, kurie galės juo pasinaudoti kaip pagalbine priemone pilietiškumo ugdymui integruoti į mokymo procesą
  • Besimokančiųjų dalyvavimas projekte
- kaip jau minėta anksčiau besimokantieji dalyvaus analizuojant pilietiškumo aktyvinimo problemas, dirbdami EWG savo šalyse. Taip pat sukurto elektroninio tinklo pagalba dalinsis patirtimi su kitose valstybėse partnerėse EW grupėse dirbančiais besimokančiaisiais.Vėliau patys aktyviausieji atstovaus savo šalis tartautiniuose seminaruose ir konferencijose rengiamose projekto rėmuose.
  • Projekto socialinis aspektas (asmenys gyvenantys kaime ar skurdžiose teritorijose; imigrantai/keliautojai/etninės ir kitos mažumos; ekonomiškai ar socialiai skurdžios -grupės/bedarbiai/kaliniai/asmenys grįžę iš įkalinimo įstaigų; neįgalūs asmenys ir pan.)
projekte EWG kiekvienoje šalyje bus pakviesti dalyvauti jaunuoliai iš įvairiį socialinių sluoksnių bei etninių grupių.
 
  • Projekto rezultatas, produktai
- kaip jau minėta projekto pabaigoje bus parengtas rekomendacinio pobūdžio konspektas (gidas), kuris vėliau bus pristatytas tiek baigiamųjų klasių mokytojams tiek suaugusiųjų švietėjams, kurie galės juo pasinaudoti kaip pagalbine priemone pilietiškumo ugdymui integruoti į mokymo procesą
- projekto dalyviai - besimokantieji įgis naujų įgūdžių ir patyrimo kaip padėti savo bendraamžiams suvokti, jog jų rankose ne tik jų kiekvieno ateitis bet ir jį supančio pasaulio, kad jie tapdami aktyviais savo bendruomenės piliečiais gali įtakoti pačius įvairiausius politikų ir vietos valdžios sprendimus
- žinios, įgūdžiai ir suvokimas, atsiradę šio projekto dėka, apibrėš konkrečius pilietiškumo aspektus, skatinančius jaunimą tobulėti ir tapti pilietinių žinių visuomenės nariais, ugdys gebėjimus užmegzti ryšius ir bendrauti, išvystys aktyvaus ir atsakingo piliečio įgūdžius
- projektas AsCyEd sieks sukurti pagrindą europinių bendradarbiavimo projektų, prisidėsiančių prie pilietinio aktyvumo gerinimo ir jaunimo įtraukimo į įvairaus lygio bendruomenių problemų sprendimą, tęstinumui.
 

Sausio 26-28 dienomis Europos Komisijos surengtoje Grundtvig programos dešimtmečio konferencijoje Briuselyje SIH koordinuotas Socrates/Grundtvig 2 projektas „Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese – AcCyEd” buvo pristatytas kaip vienas iš aktyvaus pilietiškumo geros patirties pavyzdžių bei įtrauktas į renginiui skirtą leidinį.
 Grundtvig programos 10-mečio konferencija Briuselyje, 2010

Sausio 26-28 dienomis Europos Komisija surengė konferenciją Briuselyje pažymėti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metus ir Grundtvig 10-ojo jubiliejaus iškilmių pradžią.

 

Konferencijos metu vyko ne tik nuveiktų veiklų Europos mastu įvertinimas bet buvo pristatomi geriausi per 10 metų parengti projektai.

Šioje konferencijoje dalyvavo Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė, kuri pasidalino aktyvaus pilietiškumo geros patirties pavyzdžiais, pristatydama konferencijos dalyviams Socrates/Grundtvig 2 projektą „Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese - AcCyEd“, kuris buvo atrinktas kaip vienas kokybiškiausių pilietiškumo projektų.Projekto galutinis produktas -CD- konspektas (gidas)
 

Tai projekto "Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo ugdymo procese" galutinis produktas -CD- konspektas (gidas) baigiamųjų klasių mokytojams ir suaugusiųjų švietėjams, kurie galės juo pasinaudoti kaip pagalbine priemone pilietiškumo ugdymui integruoti į mokymo procesą.
 

Grundtvig ir Leonardo da Vinci valorizacijos konferencija Informacinės komunikacinės technologijos tarpkultūriniam bendradarbiavimui" Vilniuje

2008 m. lapkričio 28 d. Novotel viešbutyje vyko Švietimo mainų paramos fondo organizuojama valorizacijos konferencija Informacinės komunikacinės technologijos tarpkultūriniam bendravimui", kuri įsiliejo į bendrą Lietuvos suaugusiųjų švietimo savaitės renginių ciklą. Konferencijos dalyviams SIH pristatė projektą Socrates/Grundtvig 2 projekto Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo ugdymo procese " ir įvertino virtualių forumų, kurie vyko projekto rėmuose, svarbą jaunimo tarpkultūriniam bendravimui skatinti.

Iš Baltic EXPRO 2008 Taline

Rugsėjo 24 d. Lauluväljak, Taline vyko EXPRO 2008 projektų mugė, kurios metu lankytojai galėjo susipažinti su rezultatais, kurių pasiekė 3 Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) švietimo institucijos, dalyvaudamos įvairiuose europiniuose projektuose (Grundtvig, Erasmus, Comenius ir Leonardo da Vinči). Daugiau nei 50 organizacijų pristatė 60 projektų užsienio kalbų, vidurinio, aukštesniojo, specialiojo mokymo bei suaugusiųjų švietimo srityse. Mugės lankytojai galėjo susipažinti su šių projektų produktais, taip pat pabendrauti su koordinatoriais.

Mūsų projektas "Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese (The Importance of Active Citizenship for Young Adults in Education and Training - AcCyEd ) turėjo nemažą pasisekimą lankytojų tarpe. Parodoje apsilankė Europos komisijos suaugusiųjų švietimo "Grundtvig" programos vadovė Judit Safrani, kuri susidomėjusi klausėsi projekto koordinatorės ir SIH direktorės Daivos Malinauskienės projekto veiklos pristatymo.

Baltic EXPRO 2008 Taline

2008 m. rudenį Lietuva, Estija, Latvija ir Lietuva švenčia savo dalyvavimo Europinėse švietimo programose dešimtmetį.Šia proga bus organizuojama projektų rezultatų ir produktų mugė Taline, taip pat vyks įvairūs seminarai mokymosi visą gyvenimą programos rėmuose,

Mūsų projektas "Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese (The Importance of Active Citizenship for Young Adults in Education and Training - AcCyEd ) buvo atrinktas kaip vienas iš kokybiškiausių projektų ir atstovaus Lietuvą šioje mugėje.


Penktasis ir paskutinis projekto partnerių susitikimas Diyrbakir, Turkijoje, 2008

Birželio 4-7 dienomis įvyko paskutinis šio projekto partnerių susitikimas. Diyrbakir mieste, Turkijoje.

Priimančios institucijos atstovas Sahin Demirkol savo sveikinimo kalboje pabrėžė, kad nors tai ir paskutinis projekto partnerių susitikimas, bet visi čia dalyvaujantys bus laukiami svečiai Turkijoje.

Kadangi tai buvo jau paskutinis susitikimas, projekto partneriai aptarė nuveiktus darbus, diskutavo, dalijosi mintimis apie parengtą projekto galutinio produkto pavyzdinį variantą ir jį patvirtino.Taip pat buvo aptarti praėję forumai.. Visi partneriai džiaugėsi dalyvavimu šiame projekte ir aptarė galimus būdus šio projekto tęstinumui užtikrinti.Buvo nuspręsta toliau organizuoti forumus projekto svetainėje.

Susitikimo dalyviai turėjo puikią galimybę aplankyti istorines Diyrbakir vietas, susipažinti su papročiais bei paragauti nacionalinių patiekalų.


Ketvirtasis Socrates/Grundtvig 2 projekto susitikimas Myslenice, Lenkijoje

2008 m. balandžio 3-7 d. vyko jau 4-asis Socrates/Grundtvig 2 projekto "Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese (The Importance of Active Citizenship for Young Adults in Education and Training - AcCyEd)" partnerių susitikimas. Jis vyko Myslenice, Lenkijoje.

Pirmą susitikimo dieną buvo aptarti ir apibendrinti du forumai: "Sportas ir jo vaidmuo aktyvaus pilietiškumo ugdyme" bei "Nacionalinės ir Europinės tapatybių priešpastatymas". Visi galėjo pasidžiaugti, kad jaunimas iš visų partnerinių šalių aktyviai dalyvavo ir reiškė savo mintis pasiūlytomis temomis. Jie ypač aktyvūs buvo , diskutuojant apie sporto svarbą. Taip pat buvo aptarti būdai ir priemonės, kurios padėtų pritraukti daugiau jaunų žmonių į forumą aktualiais nūdienos klausimais.

Susitikime be projekto partnerių dalyvavo ir nemažas jaunimo būrys iš Prancūzijos, Kipro, Turkijos bei Lenkijos. Jiems buvo parengta speciali programa, kurios metu jie susipažino su Lenkijos skautų organizacija ir jų veikla, stebėjo jaunųjų gaisrininkų pasirodymą, dalyvavo jogos bei kulinarijos pamokoje. Be to jie turėjo galimybę susipažinti su Krakovo miestu, apsilankyti druskos kasyklose, bei nuvykti į Osvencimo muziejų.

Myslenice licėjaus moksleiviai ir mokytojai parengė stendą apie kiekvieną partnerinę šalį , kuris buvo iliustruotas nuotraukomis iš projekto partnerių ir darbinių grupių (EWG ) susitikimų.
 
 

Ketvirtasis tarptautinis forumas "Nacionalinio ir europinio identitetų priešpastatymas"

Vasario mėnesį projekto svetainės forume vyko dar viena, jau ketvirtoji diskusija, kurią moderavo projekto partneriai iš Kipro. Šį kartą diskusijos tema buvo gana sudėtinga, bet labai aktuali nūdienos multikultūrinėje Europoje. Tai -"Nacionalinio ir europinio identitetų priešpastatymas".

Forumo dalyviai diskutavo šiais klausimais:

- Kas yra nacionalinis identitetas?

- Kas yra europinis identitetas?

- Ar iškyla grėsmė nacionaliniam identitetui, vykstant globalizacijos procesams?

- Kuo tu jautiesi esąs: savo šalies ir Europos piliečiu ar tik Europos piliečiu?

Visi forumo dalyviai buvo aktyvūs, reikšdami savo nuomonę, dalindamiesi patirtimi. Diskusija iš ties buvo įdomi.

 

Trečiasis tarptautinis forumas "Sporto vaidmuo, skatinant aktyvų pilietiškumą"

Lapkričio paskutiniąją savaitę projekto svetainės forume vyko jau trečioji diskusija, kurioje aktyviai dalyvavo EWG nariai iš Lietuvos, Lenkijos, Kipro bei prisijungė ir EWG nariai iš Prancūzijos. O diskusijos tema buvo gana aktuali šių dienų jaunimui. Tai - "Sporto vaidmuo, skatinant aktyvų pilietiškumą" . Diskusiją moderavo partneriai iš Lenkijos, nes jie ir pasiūlė šią temą.

Forumo dalyviai bandė atrasti atsakymus į įvairiusklausimus:

-Ar kiekvienas, kuris užsiima sportu, yra aktyvus pilietis?

-Ar sportinė veiklayra vienas iš būdų motyvuoti jaunus žmones tapti aktyviais piliečiais ir kaip motyvuoti jaunus žmones sportuoti?

- Kas motyvuoja sportuoti? Ir taip toliau.

Visi forumo dalyviai buvo labai aktyvūs, reikšdami savo nuomonę įvairiais klausimais, dalindamiesi patirtimi. Diskusija iš ties buvo įdomi.

 


TrečiasisSocrates/Grundtvig 2 projekto susitikimas Nikosijoje, Kipre

2007 m. lapkričio 7-9 d. vyko trečiasisSocrates/Grundtvig 2 projekto"Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese (The Importance of Active Citizenship for Young Adults in Education and Training - AcCyEd)" partnerių susitikimas Nikosijoje, Kipre.

Šiame susitikime dalyvavo partnerinės institucijos iš Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Turkijos ir Kipro. Kartu su institucijų darbuotojais buvo pakviesti dalyvauti ir išorinių darbo grupių (External Working Group) nariai.

Pirmą susitikimo dieną buvo apibendrinti kiekvienoje šalyje surengtos jaunų žmonių apklausos apie aktyvų pilietiškumą rezultatai. Klausimai buvo apie tai, kaip jauni žmonės gerbia įstatymus, kodėl trūksta tolerancijos kitos tautybės, religijos, spalvos, seksualinės orientacijos, kitokio požiūrio žmonėms, kodėl jaunimas neaktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime. Paskutinis klausimyno klausimas visose šalyse buvo skirtingas, aktualus tai šaliai.

Projekto dalyvius pasveikino Europos Parlamento informacijos centro Kipre vadovas Tasos Georgiou. Jis trumpai pristatė centro veiklą.

Vakare projekto dalyviai nuvyko įNikosijos vakarinę mokyklą, (Esperino Gymnasium of Lefkosia), kur susitiko su mokytojais ir studentais.

Antrąją susitikimo diena projekto dalyviai apsilankė Nikosijos muziejuje. Jame saugomi eksponatai nuo 6 000 m. pr. Kr. iki Romos imperijos laikų. Turėjome galimybę išvysti įspūdingas akmens, bronzos amžiaus, Mikėnų meno ir kitas ekspozicijas.

Vėliau projekto partneriai ir darbinių grupių nariai dirbo jau atskirose darbinėse grupėse. Projekto partneriai toliau diskutavo dienotvarkėje numatytais klausimais,o

išorinių darbo grupių (External Working Group) nariai kartu su Nikosijos vakarinės mokyklos moksleiviais dalyvavo diskusijoje „Aktyvus pilietis ir aplinkosauga". Lietuvą atstovavo SIH darbuotoja Gintarė Daučiūnienė ir Augustė Šveikauskaitė iš Vilniaus suaugusiųjų švietimo centro.Visus jaudino tos pačios problemos: tarša, šiltnamio efektas, galimybė tai sustabdyti..

Trečią dieną projekto dalyviai turėjo unikalią galimybę pakeliauti poKiprą, aplankant senovinęChoiroikitia gyvenvietę, romėnų amfiteatrą bei daug kitų įdomių vietų.

 

 

 

Naujas klausimynas apie aktyvaus pilietiškumo svarbą

Remiantis ankstesniojo klausimyno apie jaunų žmonių aktyvų pilietiškumą rezultatais, kurie buvo aptarti ir įvertinti per projekto partnerių susitikimą Carpentras, Prancūzijoje, partneriai iš Vengrijos parengė naują klausimyną iš 3 klausimų, o ketvirtąjį klausimą, kuris yra aktualiausias tai šaliai šiuo laikotarpiu, turėjo parengti kiekvienos šalies išorinės darbinės grupės nariai (EWG). Lietuvai šiuo metu yra aktualiausias jaunų žmonių emigracijos klausimas.

Šį klausimyną visų šalių partnerių darbinės grupės nariai(EWG) paskleidė savo institucijose. Galutiniai rezultatai bus aptarti per projekto partnerių susitikimą Nikozijoje, Kipre.

 

O klausimai yra šie:

1.Tavo nuomone, kodėl jauni žmonės mano, kad nėra būtina gerbti įstatymą, nors sąžiningumas jiems yra svarbi vertybė.

2. Kokia yra to priežastis, kad daugeliui jaunų žmonių stinga tolerancijos tiems, kurie skiriasi iš kitų: skirtinga tautybe, seksualine orientacija, religija, spalva, požiūriu ir t.t.

3. Domėjimosi stoka yra svarbi kliūtis tapti aktyviais piliečiais. Jūsų nuomone, kas gali motyvuoti jaunus žmones tapti aktyvesniais, labiau domėtis ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

4.Jūsų nuomone, kodėl jauni žmonės emigruoja iš Lietuvos? Kokios šios emigracijos priežastys?

 

Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Vietiniai EWG nariai įsijungė į Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginius, dalyvaudami gegužės 31 d. Soros International House patalpose surengtoje diskusijoje apie jaunimo pilietiškumo svarbą, kurioje dalyvavo 14-17 metų moksleiviai bei studentų atstovai iš dviejų Vilniaus universitetų. Diskusijos tema, kuri vyko anglų k. - aktyvus jaunimo pilietiškumas. Pasidalinę į tris grupes, susitikimo dalyviai diskutavo bei bandė įsivaizduoti jauną pilietišką žmogų ir rinko raktinius žodžius, kurie labiausiai tiktų jį apibūdinti. Po to kiekviena grupė pristatė savo įsivaizduojamą jauną pilietišką žmogų, pakomentuodami savo požiūrį.Daugelio nuomone, jaunas pilietiškas žmogus turi būti:draugiškas, aktyvus visuomeniniame gyvenime, tolerantiškas, drąsus, paslaugus, išsilavinęs ir t.t.

Po to diskusijos dalyviai dalyvavo apklausoje, kuri buvo parengta, remiantis ankstesniojo klausimyno apie jaunų žmonių aktyvų pilietiškumą rezultatus. Šios apklausos rezultatai bus susumuoti ir aptarti darbinės grupės susitikimo metu.
 
 

Tarptautinis forumas "Tolerancija ir aš"

Gegužės 15-18 dienomis projekto forume, kuris buvo skirtas Europos dienai, vyko diskusija tema "Tolerancija ir aš", kurią moderavo partneriai iš Lenkijos. Į diskusiją aktyviai įsijungė jauni žmonės iš projekte dalyvaujančių šalių: Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos ir Kipro. Jie dalinosi patirtimi, kėlė įvairius klausimus ir bandė bendromis jėgomis rasti atsakymus. Šis forumas parodė, kad daugelis diskusijoje dalyvavusių jaunų žmonių yra subrendusios, jau susiformavusios asmenybės su savo nuomone įvairiais klausimais ir jau susiformavusiomis moralinėmis vertybėmis.Visi forume dalyvavę jauni žmonės pritarė išreikštai nuomonei, kad "..mes gyvename daugiakultūrinėje visuomenėje ir kas bebūtų, mes turime gerbti vieni kitus ir gyventi taikoje. Juk mes visi esame tos pačios Žemės gyventojai.." .

 

Antrasis projekto partnerių ir EWG (External working group) narių susitikimas

 

Antrasis projekto susitikimas vyko 2007 metų kovo mėnesio 29-30 dienomis Prancūzijoje, Carpentras miestelyje. Šio susitikimo tikslai buvo aptarti per pusę metų nuveiktus projektui skirtus darbus bei tolimesnius planus ir suorganizuoti EWG nariams seminarą (workshop).

Pirmąją susitikimo dieną buvo aptarti klausimyno apie aktyvaus pilietiškumo svarbą vyreniųjų klasių moksleiviams ir jaunimui, besimokančiam formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose, rezultatai. Ä®domu tai, kad, nors valstybės ir turi skirtingą istorinę ir kultūrinę patirtį, vis dėlto atsakymai ne taip jau ir žymiai skyrėsi. Atvirkščiai - buvo daugiau panašumų nei skirtumų. Atlikę rezultatų analizę, parengsime studiją, kurią panaudosime rengdami galutinį projekto produktą - pagalbinę medžiagą suaugusiųjų švietėjams ir mokytojams kaip skatinti jaunus žmones būti aktyviais savo šalies ir ES piliečiais. Vėliau prancūzai partneriai kartu su CFPPA mokyklos mokiniais (dauguma jų - imigrantai iš Šiaurės Afrikos) pristatė parodą, kuri buvo įkvėpta projekto idėjų. Parodoje buvo pristatoma ir kiekvienos partnerinės organizacijos valstybė, jos kultūriniai, istoriniai, politiniai, gamtos ypatumai.

 

Antrąją dieną vyko diskusija apie projekto portalą ir aptartas kovo 19-25 dienomis vykęs tarptautinis Soros International House organizuotas partnerių ir jų EWG narių forumas tema: "To Be a Citizen You Need to Have High Intelect & Courage". Taip pat įvyko EWG narių seminaras, kurį vedė Vengrijos partnerių atstovė. Jo metu buvo padaryti "informaciniai biuleteniai" apie kiekvieną partnerių valstybę. Taip kiekvienas EWG narys, o vėliau ir projekto partneris susipažino ar pagilino žinias apie Prancūziją, Lietuvą, Vengriją, Kiprą ir Lenkiją. Tuo pat metu pristatytos ir kiekvienoje valstybėje veikiančios jaunimo organizacijos. Galiausiai aptartos kiekvieno partnerio įvykdytos nuorodos pagal projektui skirtą bendrą planą, tolimesni planai ir galutinio projekto produkto parengimo pasiūlymai ir idėjos. Prieš baigiant vykdyti susitikimo darbo plane numatytus punktus, kiekvienas susitikimo dalyvis parašė laišką sau pačiam apie tai, ką jis mano apie aktyvų pilietiškumą. Kito susitikimo metu kiekvienas, atplėšęs savo laišką, galės pamatyti ar jo nuomonė pasikeitė ar ne, o galbūt kils naujų idėjų apie tai, kas yra aktyvus pilietiškumas ir kokia jo svarba jaunimo ugdymo procese.


Socrates/Grundtvig 2 projekto "Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo ugdymo procese" antrasis išorinės darbo grupės (EWG) susitikimas

Kovo 9 d. SIH patalpose įvyko antrasis EWG susitikimas.Darbo grupę papildė nauji nariai. Tai moterų katalikių organizacija, kuri globoja mergaičių pataisos namus. Ją susitikime atstovavo organizacijos direktorė, kuri aktyviai įsijungė į grupės darbą.

Vienas iš grupės dienotvartkės klausimų buvo atliktos apklausos pagal parengtus klausimynus rezultatų aptarimas. Rengę apklausas teigė, kad dalyvavusieji apklausoje noriai reiškė savo mintis ir buvo atviri, todėl apklausos rezultatai pukiai atspindi jaunųjų žmonių požiūrį į pilietiškumą, jo svarbą jų gyvenime. Remdamasi tyrimų rezultatais, EWG rengs apibendrinimus ir pasiūlymus, dalinsis šia patirtimi su projekto partnerių EWG nariais, specialiai šiam projektui sukurtame portale :www.youngactivecitizen.eu., dalyvaus forumuose ir diskutuos visiems aktualias, susijusias su jaunimo pilietiškumo ugdymu , problemas.

Aptarus pirmosios apklausos rezultatus, buvo nuspręsta surengti pirmąjį forumą tarp vietinės EWG narių ir padiskutuoti apie dvi pagrindines sąlygas, leidžiančias būti piliečiu:tai aukštasis intelektas ir drąsa. Vėliau ši diskusija persikels į tarptautinį forumą portale, prie kurio prisijungs projekto partnerių EWG nariai.

Po to EWG nariai aptarė tolimesės veiklos darbo planą, kuriame numatyta įvairūs susitikimai-diskusijos apie aktyvų pilietiškumą, atviras forumas tarp moksleivių ir studentų, dalyvavimas akcijoje-šventėje mieste Vaikų ginimo dienos renginių metu ir kita.

Susitikimo gale dalyviai susipažino su projekto portalu.

 


 

Socrates/Grundtvig 2 projekto "Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo ugdymo procese" pirmasis išorinės darbo grupės (EWG) susitikimas

Sausio 18 d. SIH patalpose įvyko pirmasis EWG susitikimas.Jame dalyvavo moksleiviai iš Vilniaus Mažvydo vid. mokyklos, anglų k. mokytoja iš Žvėryno gimnazijos , Vilniaus universiteto studentų atstovė, taip pat Palaimintojo J.Matulaičio socialinio centro bei Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro atstovai bei projekto koordinatoriai iš SIH. Projekto koordinatorė Daiva Malinauskienė supažindino visus su pagrindinėmis projekto idėjomis ir uždaviniais bei EWG veikla šiame projekte.

EWG atliks tiriamuosius darbus ir apklausas savo mokyklose, universitete, socialiniuose centruose pagal parengtus klausimynus, rengs apibendrinimus ir pasiūlymus, kaip spręsti jaunų žmonių pilietiškumo ugdymo problemas, ypač tų jaunuolių, kurie anksti meta mokyklas ir neturi jokių siekių savo ateičiai. Taip pat jie aktyviai dalyvaus įvairiuose aktyvaus pilietiškumo renginiuose savo institucijos bei miesto mastu.

Po to vyko diskusijos. Visi buvo tos nuomonės, kad tai labai įdomus ir aktualus projektas. Buvo pasiūlyta įtraukti daugiau vidurinių bei profesinių technikos mokyklų.Taip pat susitikimo dalyviai aptarė klausimynus, kuriuos paskleis savo institucijose artimiausiu metu.

Kitas EWG susitikimas įvyks po mėnesio.Pirmasis projekto partnerių susitikimas

Projekto partneriai iš Prancūzijos, Lenkijos, Kipro, Vengrijos,Turkijos ir Lietuvos susirinko į pirminį projekto partnerių susitikimą, kuris vyko Vilniuje, SIH patalpose. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti darbo planą pirmiesiems projekto metams, pasiskirstyti pareigomis ir pradėti vykdyti projekto veiklą.
Pirmąją susitikimo dieną visi partneriai pristatė savo šalių švietimo sistemas, aptarė panašumus ir skirtumus, sužinojo daug įdomių dalykų vieni apie kitus. Po to partneriai aptarė darbo grupes, kurios bus suburtos projekto veiklai vystyti. Vieną iš jų sudarys partnerių institucijų darbuotojai, o antroji (External Working Group) bus sudaryta iš iš besimokančio jaunimo bei formalaus ir neformalaus švietimo institucijų, nevyriausybinių jaunimo ir kitų organizacijų, susijusių su pilietinės visuomenės ugdymo veikla, atstovų. Šie žmonės kartu atliks tiriamuosius darbus ir apklausas, rengs apibendrinimus ir pasiūlymus, kaip spręsti jaunų žmonių pilietiškumo ugdymo problemas, ypač tų jaunuolių, kurie anksti meta mokyklas ir neturi jokių siekių savo ateičiai. Šios darbo grupės ieškos būdų kaip šviesti jaunimą, kad juos pasiektų reikiama informacija apie jų teises ir pareigas savo kraštui ir ES, bei ugdytų bendravimo, siekio mokytis visą gyvenimą, ir, savaime suprantama, aktyvaus pilietiškumo įgūdžius.
 
Projekto dalyviai, pasidalinę į tris grupes, bandė įsivaizduoti jauną pilietišką žmogų ir rasti raktinius žodžius jį apibūdinti. Jaunas pilietiškas žmogus turėtų būti:
 
besimokantis dalyvaujantis
besidomintis galvojantis ne tik apie save, bet ir apie kitus
aktyvus
pozityviai mąstantis tolerantiškas
suprantantis atsakingas
neabejingas sąžiningas
įtakojantis
kritiškai mąstantis
geranoriškas bandantis keisti doras
 
 
Kitą rytą atėjus į klasę, kur vyko susitikimas , visus maloniai nustebino pasveikinimai ant lentos, parašyti partnerių kalbomis:
Labas rytas! Bonjour! Dzien dobry! Kalimera! Merhaba! Jo napot!
Tai parodė, kad žmonės nori integruotis, kad jiems rūpi šalia gyvenantys žmonės, kad jie nori bendrauti ir pažinti vieni kitus.
Susibūrė puiki projekto partnerių komanda, pasiruošusi siekti projekto tikslų ir juos įgyvendinti.
 

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House