Self Evaluation in Adult Life Long Learning
ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮSIVERTINIMAS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI  "VISĄ GYVENIMĄ" KONTEKSTE (Self Evaluation in Adult Life Long Learning - SEALLL)

                                                             www.sealll.eu
 
 
 
 
SEALLL projekto trumpas išdėstymas                           
 

SEALLL projektas skirtas suaugusiųjų mokymo turinio kokybei, tiekimui, valdymui ir organizacijai pagerinti, supažindinant su savęs vertinimu ir skatinant jį formalaus, neformalaus ir savaiminio suaugusiųjų švietimo lygmenyse.

Suaugusiųjų švietimo sričiai būdinga ypatinga įvairovė. Organizacijos teikia paslaugas skirtingoms auditorijoms ir skirtingoms tikslinėms grupėms, yra finansuojamos iš įvairiausių šaltinių ir veikia sudėtingoje socialinių jėgų aplinkoje. Suaugusiųjų švietimo srityje mes matome įvairovę rezultatų standartizavimo ir kitų kriterijų nustatymo lygmenyse. Poreikis kokybei, savęs vertinimas, savistoviai reguliuojamas mokymasis ir jūsų institucijos pavertimas mokymosi organizacija yra netgi dar labiau reikalingi LLL kontekste.

Mes susikoncentruosime ties savęs vertinimu, kaip bandymu praturtinti/padidinti jūsų pačių asmenines perspektyvas ar jūsų organizacijos perspektyvas plačiąja šio žodžio prasme, sistemingai žvelgiant į save įvairiais rakursais, kuriais į jus gali žiūrėti kiti atitinkamai veikiantys asmenys.

Priemonė, kurią mes numatome projektui, prasidės nuo modulinės struktūros, kurioje "savęs vertinimas kaip dialogas "įvairiapusėje plotmėje" bus pagrindinė koncepcija. Dialogas tarp personalo, mokytojų ir mokinių institucijoje bei dialogas tarp institucijos ir atitinkamų išorinių veikėjų bus pradinis savęs vertinimo taškas. Šis modulinis požiūris leis pritaikyti rezultatus įvairiose suaugusiųjų švietimo srityse ir įvairiomis formomis.

SEALLL projektu mes siekiame sukurti ir išplatinti naudingą medžiagą (savęs vertinimo priemones, instrukcijas, informavimo ir supratimo gerinimo medžiagą ir pan.) bei įsteigti vietinį, nacionalinį ir tarptautinį mokymą. Didelės institucijų grupės (suaugusiųjų lavinimo institucijų iš įvairių šalių atrankinė grupė) dalyvavimas užtikrina platų europinį požiūrį. Ši grupė bus projekto rengimo (rašymo), išbandymo ir stebėjimo etapo nariai.

Siekiai ir tikslai

Siekiai:

1.       Padėti LLL organizacijoms tapti lankstesnėmis, lengviau prisitaikančiomis ir konkurencinėmis.

2.       Pagerinti LLL mokymo ir mokymosi kokybę, pagerinti LLL organizavimo ir valdymo kokybę skatinant savęs vertinimą.

3.       Patenkinti specialius suaugusiųjų švietimo poreikius, susijusius su savęs vertinimu.

Bendrieji tikslai:

1.      LLL institucijos laikys savęs vertinimą jų kultūros dalimi.

2.      Geresnė LLL savęs vertinimo priemonių kokybė.

3.      LLL demonstruoja pastovaus tobulėjimo kultūrą, panaudojant savęs vertinimo rezultatus.

4.      LLL savęs vertinimo srityje iškyla bendros Europos kalbos elementai.

Konkretūs tikslai:

1.      Supažindinti žmones su specifiniais savęs vertinimo iššūkiais šalies ir tarpnacionalinėje aplinkoje.

2.      Padėti LLL institucijoms pačioms įvertinti mokymą, mokymąsi šiose institucijose ir jų valdymą.

3.      Padėti LLL institucijoms įsisteigti kaip mokymosi organizacijoms visuose lygiuose.

4.      Skatinti "kilimo" požiūrį LLL savęs vertinime.

5.      Kuriant šią medžiagą, užtikrinti platų europinį požiūrį.

6.      Susikoncentruoti ties savęs vertinimo duomenimis, analize ir pasekmėmis.

Tikslinės grupės

-         formalaus, neformalaus ir savaiminio švietimo institucijų dėstytojai, mokytojai ir administracinio personalo vadovai;

-         mokytojų mokytojai;

-         vietos / regioninių / nacionalinių valdžios institucijų švietimo ir socialiniai - kultūros departamentai (politikos formuotojai);

-         programų rengėjai;

-         SEALLL projekto partneriai ir mokiniai;

-         suaugę mokiniai.

 

Laukiami rezultatai

 

-         Savarankiško kokybės mokantis visą gyvenimą vertinimo matmenų, rodiklių ir kriterijų modulinė struktūra, įgalinanti potencialius vartotojus suprojektuoti savo pačių vertinimo procesą (visos tikslinės grupės).

-         Tarptautinis mokymų/rašymo seminaras savęs vertinimo priemonių ir instrukcijų plačiame europiniame kontekste kūrimo tema (projekto partneriai ir nariai).

-         Bandomoji medžiaga, parengta bandomosioms veikloms, ir savęs vertinimo įgyvendinimo stebėjimas (projekto partneriai ir nariai).

-         Interneto tinklalapis, kuriame pateikiamos atitinkamos priemonės, instrukcijos, dokumentų pavyzdžiai, įgyvendinimo technika, geros praktikos šioje srityje pavyzdžiai ir pan. (visos tikslinės grupės).

-         Mokomosios sesijos ir kvalifikacijos kėlimo dienos regioniniame / nacionaliniame lygmenyje (mokytojai, dėstytojai, viršininkai ir tarnautojai).

-         Šios srities ekspertų, mokytojų ir pranešėjų grupė (nacionalinių ar tarptautinių mokomųjų renginių organizatoriai).

-         Reklaminė medžiaga (informaciniai lankstinukai ir pan.) informavimo ir žinių skleidimo tikslais (visos tikslinės grupės).

-         Vadovas mokytojams/dėstytojams ir personalui, kuriame pateikiamos savęs vertinimo suaugusiųjų švietime įvado ir įgyvendinimo gairės, metodai bei technika.

-         "Kritiškas vartotojų gidas", kuriame pristatomas savęs vertinimas (suaugę mokiniai).

-         Institucijų narių savęs vertinimo bandomųjų veiklų įgyvendinimo monitoringo ataskaitos (projekto partneriai, politikos formuotojai).

-         Straipsniai, informaciniai biuleteniai (visos tikslinės grupės).

-         Tarptautinė konferencija medžiagai paskelbti ir įteisinti.

 

 Projekto partneriai

Partneris 1: Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen, BE, coordinator

Partneris 2: Universiteit Leiden, PLATO, Faculty of Social Sciences (NL) (EDU.4)

Partneris 3: Soros International House, Vilnius (LT) (EDU.5)

Partneris 4: Kwasimodo, Brussels (BE) (ASS.1)
Partneris 5: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warsaw (PO) (ASS.1)

Partneris 6: ISIS Institut für Soziale Infrastruktur, Frankfurt am Main (DE) (SER)

Partneris 7: The Bauer-Messner EvaluierungsKEG, Graz (AT) (SER)

Partneris 8: Centre for Flexible Learning, Söderhamn (SE) (EDU.5)

Partneris 9: Akdeniz University Center for Continuous Education (AKUNSEM), Antalya (TR) (EDU.5).
 

 
Baigiamasis projekto partnerių susitikimas Briuselyje, Belgijoje
 
Rugsėjo 20d. įvyko baigiamoji Grundtvig 1 projekto SEALLL konferencija, kurioje buvo pristatyta metodinė medžiaga kaip organizuoti institucinį ir individualų savęs įvertinimą suaugusiųjų švietime. 
 
       
  
Lietuvą konferencijoje atstovavo Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė ir vietinių partnerių institucijų Vilniaus Universiteto Kalbų Instituto ir Vilniaus suaugusiųjų švietimo centro direktorės - Nijolė Bražėnienė ir Natalja Kimso.                                        
 
 
 

Gegužės 25 d. Soros International House organizavo SEALLL (Self-Evaluation in Adult Education and Lifelong Learning) seminarą, kuris buvo skirtas Socrates/Grundtvig 1 SEALLL projekto sklaidai ir mokymams apie savęs įsivertinimo metodus ir instrumentus .
Seminare dalyvavo 24 atstovai iš:
 

        1.        Alytaus verslo konsultacinio centro 

2.        Širvintų raj. Švietimo centro

3.        Panevežio kolegijos kalbų centro

4.        Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinės mokyklos

5.        Druskininkų švietimo centro

6.        Asociacijos "Naujos jungtys"

7.        Vilniaus miesto suaugusiųjų mokymo centro

8.        LDRMT Karjeros planavimo skyriaus Ignalinos grupės              

9.        Vilniaus miesto 1-ojo soroptimisčių klubo

10.     VU Užsienio kalbų instituto

11.     Soros International House

12.     Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos

13.     Vilniaus pedagoginio universiteto

14.     Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos

 

Seminaro metu Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė pristatė SEALLL projektą ir jo tiklus, SIH direktorės pavaduotoja mokymui Audronė Būdienė kalbėjo apie savo gebėjimų įsivertinimą suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą procese. Galiausiai VU Užsienio kalbų instituto direktorė Nijolė Bražėnienė ir Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro atstovė Valentina Šaferienė supažindino su projekto idėjų įgyvendinimo tarp Lietuvos partnerių sklaida.

 

Antrojoje seminaro dalyje dalyviai susiskirstė į darbo grupes kuriose diskutavo apie savo gebėjimų įsivertinimo problemas, o vėliau susiskirstę į grupes atliko praktines užduotis, kurių rezultatai buvo pristatyti seminaro pabaigoje. Viena darbo grupė kūrė instrumentus kaip besimokantieji galėtų įvertinti mokymo programas. Kita darbo grupė kūrė instrumentus kaip vertinti institucijų vadovų gebėjimus ir kompetenciją.

 

SEALLL seminaro dalyvių vertinimu seminaras buvo labai naudingas, informatyvus ir praktiškas. Dauguma dalyvavusiųjų teigė galėsiantys pritaikyti įgytas žinias problemų sprendimams savo darbovietėje.

 

 
Antrasis projekto partnerių susitikimas Hamburge, Vokietijoje
 

Susitikimas įvyko 2006 m. kovo 8-11 d. Jame projekto partneriai pristatė savo pasirinktus vietinius partnerius iš formalaus, neformalaus ir savaiminio švietimo sričių, aptarė Antalijos (Turkija) susitikimo darbo planą, bei numatė pasiruošimo žingsnius šiam, pačiam svarbiausiam, projekto renginiui.
Lietuvoje mūsų partneriais pasirinktos šios institucijos:
VU Užsienio Kalbų Institutas,
Vilniaus miesto suaugusiųjų švietimo centras,
Šiuolaikinių didaktikų centras,
Vilniaus miesto soroptimisčių klubas Nr. 1


 
Pirmasis projekto partnerių susitikimas Alden Biezene, Belgijoje
 
2005 m. lapkričio 6-9 dienomis Alden Biezene, Belgijoje, įvyko pirmasis projekto "Self Evaluation in Adult Life Long Learning" (SEALLL) partnerių susitikimas. Jo metu buvo aptarta du metus truksiančio projekto eiga, pasidalinta užduotimis, bei aptartos veiklos, kurias institucijos turi atlikti per metus.
SIH artimiausiu metu turi susirasti keturias institucijas iš formalaus, neformalaus ir savaiminio švietimo sričių, su kuriomis galėtų ateityje įgyvendinti projektą: sukurti savęs įvertinimo instrumentus ir priemones, jas išbandyti ir pateikti išvadas bei pastabas dėl reikiamų korekcijų.
 
         
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House