SMILE projektas

Mokymosi visą gyvenimą programa / Skersinė programa KA2


www.smile-network.eu

Mokymosi visą gyvenimą programos KA2 kuriamas tinklas "SMILE" (Kalbinis švietimas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo bei užimtumo galimybių didinimui) - tai didelės apimties projektas, kurio tikslas apjungti organizacijas iš švietimo, socialinės apsaugos ir darbo sektorių bei įvairių pramonės sričių. Projektu siekiama stiprinti retai vartojamų kalbų reikšmę įsidarbinant vietos ir europiniu mastu.

Projekto uždaviniai:

  • Analizuoti, didinti informuotumą apie rečiau vartojamas kalbas ir įgyvendinti Europos kalbų strategijas ir politiką, taip skatinant kalbų įvairovę ir mažiau paplitusių bei mokomų kalbų (LWUTL) vartojimą.
  • Skatinti kalbų įvairovę ir LWUTL vartojimą, keičiantis patirtimi ir informacija apie gerąsias patirtis bei metodikas, skiriant ypatingą dėmesį jų taikymui įvairiuose sektoriuose (švietimo, socialiniame ir ekonominiame).
  • Kurti bendradarbiavimo galimybes kalbų mokymo, švietimo ir darbo srityse, tokiu būdu didinant konkurencingumą ir užimtumą.
  • Didinti rečiau vartojamų kalbų svarbą ir išryškinti jų mokymosi privalumus darbo rinkoje bei perkvalifikavimo srityje.
  • Stiprinti įvairių pažeidžiamų grupių (migrantų, žmonių su negalia, senjorų ir kt.) socialinę integraciją.

Projekto veiklos ir siekiami rezultatai:

  • Sektorių ir sričių, kuriuose galėtų būti plačiai vartojamos mažiau paplitusios ir mokomos kalbos (LWUTL), identifikavimas, siekiant padidinti konkurencingumą, darbo užimtumą, sustiprinti socialinę integracija ir t.t.
  • Sėkmingų kalbinių projektų, kurių pagrindiniai uždaviniai yra skirtingų metodikų kūrimas, LWUTL mokymosi skatinimas ir jų populiarinimas skirtinguose sektoriuose ir srityse, paieška.
  • Keitimasis patirtimi kalbų mokymo, profesinio mokymo bei darbo rinkos srityse ir jų sinergijų kūrimas.
  • Gerųjų patirčių, sukūrusių inovatyvų požiūrį į situacinio mokymosi ir LWUTL viešinimą europiniu mastu, rinkinio parengimas.
  • Suinteresuotų institucijų, atstovaujančių įvairius sektorius ir sritis, Europos tinklo steigimas ir tvarios partnerystės, padėsiančios įgyvendinti projekto rezultatus, kūrimas.


 

Vilniuje vyko tarptautinė konferencija – projekto SMILE baigiamasis renginys

2016 m. spalio 20 d. Vilniuje LDK Valdovų rūmuose vyko ES MVG programos KA2 projekto „SMILE - kalbinis švietimas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo bei užimtumo galimybių didinimui“ baigiamasis renginys - tarptautinė konferencija „Kalbos darbui ir socialinei integracijai“. Konferencijoje greta projekto partnerių iš Lietuvos, Latvijos, Ispanijos, Bulgarijos, Portugalijos, Suomijos, Nyderlandų, Maltos, Kipro, Čekijos, Graikijos, Vokietijos, Italijos ir Šveicarijos dalyvavo gausus būrys įvairių švietimo, profesinio rengimo, verslo institucijų ir organizacijų atstovų iš visos Lietuvos.

Konferencijoje dalyvavo garbūs svečiai – Ispanijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje J.E. Ponas Emilio Fernández-Castaño y Díaz Caneja ir Graikijos Respublikos ambasados Lietuvoje misijos vadovo pavaduotojas Dr. Christos Chatzopoulos.

Konferenciją sveikinimo kalbomis atidarė renginio organizatorė, „SMILE“ projekto partnerio SIH direktorė Daiva Malinauskienė, projekto koordinatorius Fernando Benavente Tendillo (IFES, ES), Švietimo mainų paramod fondo atstovė Edita Trečiokienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Vilija Lukošūnienė. Sveikinimo žodžius lydėjo aktorės Gabrielės Malinauskaitės ir kompozitoriaus Mariaus Salyno atliekamos dainos įvairiomis Europos kalbomis.

Konferencijoje pranešimus apie kalbinį aspektą socialiniame ir ekonominiame kontekste bei nuostatas ir motyvaciją antrosios kalbos mokymuisi Lietuvoje skaitė LR švietimo ir mokslo ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamento pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačkiūtė ir Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinių ryšių prorektorė, Lietuvių kalbos katedros profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro vadovė Ineta Dabašinskienė.

Vėliau projekto koordinatorė Raya Stanachkova (JEST, BG) konferencijos dalyvius ir svečius detaliai supažindino su „SMILE“ projektu ir pasiektais rezultatais, o Fernando Benavente Tendillo pateikė malonų siurprizą, atlikdamas savos kūrybos dainą, skirtą projektui. Po šio nuotaikingo pasirodymo organizatoriai pakvietė dalyvius į plakatų sesiją, kurioje jie turėjo galimybę detaliau sužinoti apie gerosios patirties pavyzdžius, kurie buvo įtraukti į „SMILE“ projekto duomenų bazę. Po šios sesijos sekė nuoširdus ir jausmingas vienos iš projekto partnerių Svetlanos Rashkov (NL) pristatymas „Mano gyvenimo istorija“. Konferenciją vainikavo panelinė diskusija apie kalbas darbui ir socialinei integracijai, kurią moderavo Karl Viktor Gaertner, EURORESO generalinis sekretorius ir steigėjas (IT).

Konferenciją apibendrino projekto koordinatorius Fernando Benavente Tendillo.

Konferencijos nuotraukų galerija


 

 

Heidelberge įvyko penktasis projekto “SMILE” partnerių susitikimas

2015 m. spalio 15-16 d. Heidelberge (DE) vyko penktasis MVGP KA2 projekto “SMILE: kalbinis švietimas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo bei užimtumo galimybių didinimui“ susitikimas, kurio šeimininkai buvo projekto partneriai iš Vokietijos „BFW“. Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Ispanijos, Bulgarijos, Portugalijos, Suomijos, Nyderlandų, Maltos, Kipro, Čekijos, Graikijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos ir Šveicarijos.

Susitikimo metu partneriai aptarė SIH parengtą galutinę situacijos analizės dokumento versiją. Šiame dokumente analizuojama rečiau vartojamų ir mokomų kalbų situacija įvairiuose sektoriuose Europos mastu.

Vėliau partneriai kartu su kviestiniais ekspertais iš Vokietijos tęsė darbą praktiniuose seminaruose „Kalbų mokymas(is) darbo rinkai“, „Kalbų mokymas(is) pažeidžiamoms visuomenės grupėms“, „Kalbų mokymas(is) įvairiuose ekonomikos sektoriuose“, „Kalbų mokymas(is) švietimo sektoriuje“, kuriuose detaliai diskutavo apie rečiau vartojamų ir mokomų kalbų poreikį bei kalbinių gebėjimų pritaikymo galimybes įvairiuose sektoriuose, taip pat rengė išvadas ir rekomendacijas švietimo bei kalbų politikos kūrėjams ir vykdytojams Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu dėl kalbinės įvairovės (ypač rečiau vartojamų kalbų) skatinimo ir teigiamo poveikio didinimo visuomenės narių įsidarbinimui ir socialinei įtraukčiai.

Daug dėmesio susitikime buvo skirta projekto tarpinės ataskaitos įvertinimo apžvalgai, kuri buvo gauta iš Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA), taip pat sklaidos strategijos aptarimui, artimiausių planų numatymui.

SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

Nuotraukų galerija

Atėnuose įvyko ketvirtasis projekto “SMILE” partnerių susitikimas

2015 m. kovo 26-27 d. Atėnuose (GR) vyko ketvirtasis MVGP KA2 projekto “SMILE: kalbinis švietimas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo bei užimtumo galimybių didinimui“ susitikimas, kurį organizavo projekto partneriai iš Graikijos „DIAN“. Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Ispanijos, Bulgarijos, Portugalijos, Suomijos, Nyderlandų, Maltos, Kipro, Čekijos, Graikijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos ir Šveicarijos.

Susitikimo metu partneriai aptarė projekto įgyvendinimo eigą, diskutavo apie parnerių parengtas nacionalines ataskaitas, kuriose apžvelgė rečiau vartojamų ir mokomų kalbų situaciją savo šalyse. Taip pat buvo aptartas SIH parengtas situacijos analizės turinys bei struktūra. Šiame dokumente bus analizuojama rečiau vartojamų ir mokomų kalbų situacija įvairiuose sektoriuose Europos mastu.

Daug dėmesio susitikimo metu buvo skirta projekte numatytų seminarų organizavimo bei sklaidos strategijos aptarimui, artimiausių planų numatymui.

SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

Nuotraukų galerija

 


 

Maltoje įvyko trečiasis projekto “SMILE” partnerių susitikimas

2014 m. spalio 23-24 d. Maltoje vyko trečiasis MVGP KA2 projekto “SMILE: kalbinis švietimas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo bei užimtumo galimybių didinimui“ susitikimas, kurį organizavo projekto partneris iš Maltos „Acrosslimits Limited“. Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Ispanijos, Bulgarijos, Portugalijos, Suomijos, Nyderlandų, Maltos, Kipro, Čekijos, Graikijos, Vokietijos, Italijos ir Šveicarijos.

Susitikimo metu partneriai aptarė projekto įgyvendinimo eigą, pristatė ir aptarė gerosios patirties pavyzdžius, kuriuos partneriai atrinko ir paskelbė projekto interneto svetainėje. Vėliau buvo pristatyta ir aptarta siūloma šalies ataskaitos forma. Šiose ataskaitose partneriai apžvelgs rečiau vartojamų ir mokomų kalbų situaciją savo šalyse. Taip pat buvo aptartas siūlomas situacijos analizės turinys bei struktūra. Šiame dokumente bus analizuojama rečiau vartojamų ir mokomų kalbų situacija įvairiuose sektoriuose Europos mastu.

Daug dėmesio susitikimo metu buvo skirta projekto sklaidos strategijos aptarimui ir artimiausių planų numatymui.

SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

Nuotraukų galerija


Vilniuje įvyko pirmasis LeaCoMM projekto patarėjų tarybos (PPT) susitikimas

2014 m. rugsėjo 24 d. SIH surengė pirmąjį LeaCoMM projekto patarėjų tarybos susitikimą, kuriame dalyvavo 7 tarybos nariai, atstovaujantys projekto tikslinėms grupėms – bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio rengimo centrų mokytojams, mokytojų rengėjams, mokymo programų rengėjams, mokyklų administracijos darbuotojams iš įvairių švietimo ir mokslo institucijų (nuo universiteto iki profesinio rengimo centro).

Po trumpos sveikinimo kalbos SIH direktorė ir projekto koordinatorė Daiva Malinauskienė susirinkusiesiems pristatė projektą, jo tikslą ir uždavinius bei laukiamus rezultatus, apžvelgė jau įgyvendintas ir numatomas įgyvendinti veiklas. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su PP tarybos tikslais ir funkcijomis projekte.

Toliau sekė dalyvių prisistatymai, kurių metu jie trumpai papasakojo apie savo profesinę patirtį, išsakė savo lūkesčius ir galimybes. Prisistatymai peraugo į diskusiją apie tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos svarbą švietimo kontekste, kurios pabaigoje kiekvienas dalyvis pakomentavo dabartinę situaciją savo profesinėje ir organizacijos aplinkoje.

Vėliau vyko PPT narių diskusija apie LeaCoMM platformos dizainą ir struktūrą, atsižvelgiant į potencialių naudotojų poreikius. Buvo pastebėta, kad pastaruoju metu internete yra labai daug aukštos kokybės informacijos ar svetainių, taip ir nepasiekiančių tikslinės auditorijos. Priežastis paprasta: šiandien interneto vartotojo vien puikiu turiniu nesuviliosi. Todėl visų susitikime dalyvavusiųjų manymu, norėdami pasiekti potencialų vartotoją, LeaCoMM platformos kūrėjai turėtų aktyviai skleisti sukurtą turinį, naudodamiesi šiuolaikinio kompiuterių tinklo technologijomis, įvairiomis jau egzistuojančiomis informacinėmis platformomis bei socialiniais tinklais. Taip pat buvo pažymėta, kad norėdami pritraukti ir išlaikyti vartotojo dėmesį ir lojalumą, turime būti kūrybingi, ieškoti būdų, kaip kuo patraukliau ir išmaniau pateikti informaciją platformoje: pvz. kurti video, e-knygas, vaizdų ar skaidrių peržiūras ir pan. vietoj tradicinių didelių tekstinių dokumentų.

Taip pat susitikimo metu PPT nariai išsakė savo nuomonę, kad kuriama LeaCoMM platforma bus išties naudinga ir efektyvi tuo atveju, jei joje pateikiama medžiaga bus visiems suprantama (t.y. anglų k.) ir universali, t.y. aktuali ir pritaikoma kiekvienos šalies kontekste.

Susitikimo dalyviams buvo pristatyti šiuo metu SIH įgyvendinami projektai:

SMILE tinklas – Europos rečiau vartojamos kalbos socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui didinti. Renginio dalyviams pristačius šio MVGP KA2 projekto tikslus ir siekiamus rezultatus, jie buvo pakviesti pasidalinti savo institucijų gerąja kalbų mokymo(si) patirtimi projekto svetainėje.

“CRITON: besimokančiųjų e-mokymo(si) pažangos prognozė ir savalaikis pasiekimų vertinimas mokymosi visą gyvenimą procese” – MVGP KA3 projektas ir pagrindinis šio projekto rezultatas – CRITON platforma buvo pristatyti dalyviams, kurių dauguma susidomėjo ir išreiškė norą tapti šio produkto naudotojais.

Susitikimo pabaigoje PPT narys Ivaras Giniotis pristatė Incom-VET platformą, kuri sukurta įgyvendinant MVGP daugiašalį projektą „Incom-VET“. Šiuo projektu siekiama plėtoti profesinio rengimo mokytojų ir studentų tarpkultūrinę kompetenciją ir tokiu būdu prisidėti prie įsidarbinimo galimybių didinimo, taip pat stiprinti socialinę sanglaudą, šalinti tarptautinį mobilumą varžančias kliūtis, gerinti profesijos mokytojų darbo kokybę.SIH įgyvendinami projektai pristatyti Lietuvos suaugusiųjų švietėjams

2014 m. rugsėjo 13-14 d. Rumšiškėse įvyko kasmetinis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narių susitikimas.

Šis renginys – tai puiki proga suaugusiųjų švietėjams iš visos Lietuvos kartu aptarti aktualius suaugusiųjų švietimo klausimus, pasidalinti idėjomis bei patirtimi, pasimokyti vieniems iš kitų.

Susitikimo dalyviams buvo pristatyti šiuo metu SIH įgyvendinami projektai:

„LeaCoMM besimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos“: platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams“. Buvo pristatyti šio MVGP Comenius tarptautinio projekto tikslai bei uždaviniai, jau nuveikti ir artimiausiu metu planuojami darbai. Renginio dalyviai išreiškė didelį susidomėjimą kuriama platforma ir jos neabejotina nauda mokytojams bei mokytojų rengėjams.

SMILE tinklas – Europos rečiau vartojamos kalbos socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui didinti.Renginio dalyviams pristačius šio MVGP KA2 projekto tikslus ir siekiamus rezultatus, jie buvo pakviesti pasidalinti savo institucijų gerąja kalbų mokymo(si) patirtimi projekto svetainėje.

“CRITON: besimokančiųjų e-mokymo(si) pažangos prognozė ir savalaikis pasiekimų vertinimas mokymosi visą gyvenimą procese” – MVGP KA3 projektas ir pagrindinis šio projekto rezultatas – CRITON platforma buvo pristatyti dalyviams, kurių dauguma susidomėjo ir išreiškė norą tapti šio produkto naudotojais.
"SMILE" projektas pristatytas tarptautinėje konferencijoje „Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“

2014 m. birželio 9-10 d. Vilniuje vyko VIII tarptautinė konferencijaKalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“, kurią organizavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacija.

Konferencija buvo siekiama suburti Lietuvos ir užsienio šalių kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimoinstitucijose, švietimo ir kultūros politikos formuotojus, verslininkus ir aptarti svarbius kalbų mokymo/si, mokslinių tyrimų klausimus, taip pat pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais kalbų mokymo modernizavimo srityje, kiek galima plačiau paskleisti Lietuvos patirtį Europoje; gerinti gimtosios kalbos ir kitų kalbų mokymą/si, pritaikant Europos ir kitų šalių kalbų mokymo profesionalų, institucijų gerąją patirtį bei pasiekimus.

Birželio 9-ąją konferencijos posėdžiai vyko LR Seime, o birželio 10-ąją persikėlė į Lietuvos edukologijos universitetą.

MVGP KA2 projektą „SMILE“ plenarinio posėdžio metu pristatė SIH direktorė Daiva Malinauskienė.

Plačiau apie konferenciją LKPA interneto svetainėje

Konferencijos dienotvarkė

Pranešimų santraukos

 


Antrasis MVGP KA2 tinklo SMILE partnerių susitikimas Sofijoje, Bulgarija

2014 m. balandžio 24-25 d. Sofijoje (Bulgarija) vyko antrasis MVGP KA2 tinklo SMILE „Kalbinis švietimas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo bei užimtumo galimybių didinimui“ partnerių susitikimas, kurį organizavo projekto partneris KU TU.

Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Ispanijos, Bulgarijos, Latvijos, Portugalijos, Suomijos, Nyderlandų, Maltos, Kipro, Turkijos, Čekijos, Graikijos, Vokietijos, Italijos ir Šveicarijos.

Susitikimo metu partneriai aptarė projekto įgyvendinimo eigą, apžvelgė ES ir projekte dalyvaujančių šalių kalbų politikos bruožus ir tendencijas. Vėliau buvo aptarta gerosios patirties pavyzdžių atrankos sistema, nustatyti pagrindiniai vertinimo kriterijai, patvirtinta aprašymo forma. Taip pat buvo pristatyta projekto partnerių ZNANIE parengta SMILE tinklo interneto svetainė, pagrindinės jos funkcijos ir galimybės.

Daug dėmesio susitikimo metu buvo skirta projekto sklaidos strategijos aptarimui ir artimiausių planų numatymui.

SIH susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė.


 

Pirmasis projekto SMILE partnerių susitikimas vyko Valensijoje, Ispanijoje

Vasario 17-18 d. Valensijoje (Ispanija) įvyko Mokymosi visą gyvenimą programos KA2 kuriamo tinklo "SMILE" (The Network for Social and Market Inclusion through Language Education) pirmasis partnerių susitikimas.

Dvi dienas trukusiame susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Portugalijos, Suomijos, Olandijos, Ispanijos, Vokietijos, Maltos, Bulgarijos, Italijos, Kipro, Turkijos, Čekijos, Graikijos, Šveicarijos.

Šiomis susitikimo dienomis buvo aptartos projekto veiklos ir projekto partnerių įsipareigojimai. Taip pat susitikimo metu vyko projekto partnerių įgyvendinamų projektų veiklos ir sklaidos paroda - puiki SMILE tinklo kūrimo pradžia.

SIH šiame susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskaitė ir projektų vadybininkė Gabrielė Malinauskaitė.


   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House