Socrates GRUNDTVIG 2
SOCRATES/GRUNDTVIG 2 PROJEKTAS
PRACTICE MAKES PERFECT: PROMOTING EUROPEAN CITIZENSHIP THROUGH LANGUAGE (NAUDINGOJI PRAKTIKA: EUROPILIETIŠKUMO SKATINIMAS PER KALBŲ MOKYMÄ„ (SI))

www.pmp-europe.com

Projekto santrauka:

Pagrindinis šio projekto tikslas buvo parodyti, kaip šiandien, vykstant globalizacijos ir Europos Sąjungos plėtros procesams, praktinis užsienio kalbų naudojimas gali padėti suaugusiems įsilieti į mobilią šiuolaikinę Europos visuomenę ir tapti aktyviais jos piliečiais, kurie kalbų mokymosi dėka įveikė ar padėjo kitiems įveikti turėtus asmeninius, socialinius ir kultūrinius barjerus.

Projekto uždaviniai:

 • propaguoti europilietiškumą ir tarpkultūrinį mokymąsi tarp suaugusių Europos piliečių tiek savo šalyse, tiek Europos lygmenyje;
 • ugdyti kritinį požiūrį į savo šalį ir toleranciją kitoms Europos tautoms;
 • sukurti pastovų tarptautinį, daugelį šalių apjungiantį elektroninio mokymosi tinklą, kurio pagalba bus įmanomas pasikeitimas kultūrine, istorine, ekonomine ir geografine informacija tarp besimokančiųjų suaugusiųjų iš įvairių Europos šalių; tokiu būdu gerės jų žinios apie užsienio šalių kultūras ir visuomenes;
 • suteikti mokymosi ir tobulėjimo galimybes socialiai atskirtoms grupėms;
 • tobulinti šnekamosios ir rašomosios kalbos gebėjimus pasirinktose tikslinėse grupėse šalyse partnerėse, suteikiant besimokantiems suaugusiesiems galimybę autentiškai ir gyvai praktikuoti užsienio kalbą, taip skatinant juos visokeriopai tobulėti.

Projekto turinys:

 • Kiekviena institucija partnerė subūrė tikslines besimokančių suaugusiųjų grupes, kurios bendravo sukurto pastovaus tarptautinio, elektrononio mokymosi tinklo dėka (elektroninis paštas, autentiškas bendravimas interneto pagalba, diskusijos, videokonferencija) tam, kad praktikuoti kalbėti svetima kalba bei galėtų pristatyti savo ir turėtų galimybę susipažinti su kitų šalių kultūromis ir kasdieniu šių šalių žmonių gyvenimu. Išskirtinis dėmesys buvo skiriamas socialinėje atskirtyje esantiems besimokantiesiems, kuriems mobilumas yra neprieinamas;
 • Buvo organizuojami seminarai ir konferencijos, kurių metu buvo dalijamasi įgyta patirtimi tarp projekto organizatorių ir atstovų iš tikslinių grupių bei kitų švietėjų, kuriems artimos šio projekto idėjos;
 • Buvo kaupiama ir komplektuojama mokomoji medžiaga apie tarpkultūrinį bendradarbiavimą, per kalbą taikant modernias informacines technologijas, kuri buvo apibendrinta ir parengta kaip konspektas kitiems suaugusiųjų švietėjams;
 • Projekto idėjos ir sukauptos patirties apibendrinimas buvo propaguojami ir skleidžiami tam tikslui sukurtame tarptautiniame tinklalapyje, įvairiuose vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, per įvairius rašytinius dokumentus, bukletus, spaudą.

Projekto rezultatas ir produktai:

 • Projektas padėjo jame dalyvavusiems žmonėms susipažinti su kitomis Europos kultūromis ir suvokti save kaip didelės bendruomenės, vadinamos Europos Sąjunga, visumą.
 • Žmonės, dalyvavę projekte, ir įvaldę kitas kalbas, ateityje tikrai turės geresnes įsidarbinimo galimybes bendroje Europos darbo rinkoje, jų kelionės į kitas šalis nebus suvaržytos nežinojimo baimės ir nepilnavertiškumo komplekso.
 • Buvo parengtos modernių informacinių technologijų taikymo programos praktiniam kalbų mokymui tobulinti ir tarpkultūriniam pažinimui propaguoti, kurios kaip mokomoji medžiaga bus pristatytos kitiems suaugusiųjų švietėjams

Projekto naudingumas Lietuvai:

 • Šis projektas įsiliejo į bendrą "Suaugusiųjų švietimo" programą, vykdomą Lietuvoje, ir atspindės "Mokymosi visą gyvenimą memorandumo idėjas".
 • Projekto sklaida tarp suaugusiųjų švietėjų padės tobulinti pastarųjų profesinę kvalifikaciją, o plačiąją visuomenę supažindins su Europos kultūrų įvairove ir tradicijų gausa, kurių žinojimas turėtų mus, lietuvius, išmokyti tolerancijos kitoms tautoms ir padėtų teisingai įvertinti savo tautos vietą ir vertę europiniame kontekste.


 

Socrates/Grundtvig 2 projektas "Naudingoji praktika: europilietiškumo skatinimas per kalbų mokymą(si)" buvo priskirtas prie sėkmingiausių Grundtvig projektų. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Socrates/Grundtvig 2 projekto
Naudingoji praktika: europietiškumo skatinimas per kalbų mokymą(si)
Galutinis produktas - kompaktinė plokštelė su papildoma mokomaja medžiaga.

Sukaupta ir susisteminta „Virtualių susitikimų be sienų" pagalbinė mokomoji medžiaga, rekomendacijos kaip naudotis šia medžiaga, studentų, dalyvavusių virtualiuose susitikimuose, atsiliepimai bei straipsnis Suvokimas apie kultūrą ir gebėjimas įvertinti kultūrinius skirtumus yra patalpinti kompaktinėje plokštelėje. Visa tai bus paskleista tarp partnerinių institucijų, pristatyta anglų kalbos dėstytojams ir mokytojams seminarų ar konferencijų metu.

 

Soros International House gavo STAR PROJECT nominaciją už aktyvų kompiuterinių technologijų naudojimą šio projekto įdėjų įgyvendinimui!

Šeštasis projekto"Practice Makes Perfect:Promoting European Citizenship Through Language, Practice" partnerių susitikimas Vilniuje, Lietuvoje

Trejus metus trukęs tarptautinis projektas, kuriame dalyvavo partneriai iš Rumunijos ir Ispanijos, praėjusią savaitę baigėsi Vilniuje.

Pirmąją susitikimo dieną įvyko konferencija Suvokimas apie kultūrą ir gebėjimas įvertinti kultūrinius skirtumus, kurioje dalyvavo ne tik projekto dalyviai, bet ir SIH dėstytojai, kurie yra atvykę iš įvairių pasaulio šalių.

Ä®vairiais pavyzdžiais iliustruodama kultūrų skirtumų temą, Vilniaus universiteto kalbų instituto dėstytoja Roma Jasinskienė konferencijos dalyviams parodė,jog tam, kad būtum pasirengęs bet kokiai situacijai, reikia gero humoro jausmo ir pasirengimo netikėtumams. Konferencjos dalyviai bandė sukurtiidealų europietį.

Pasibaigus konferencijai, projekto partneriai susitiko projekto aptarimui. Visi galėjo pasidžiaugti, nes per tris projekto gyvavimo metus atlikta nemažai darbų : sukurtas portalas, kuriame vyko studentų virtualūs susitikimai, aplankytos partnerinės šalys, studentai turėjo galimybę susitikti su savo virtualiais draugais realiame gyvenime. Sukaupta ir susisteminta „Virtualių susitikimų be sienų" pagalbinė mokomoji medžiaga, paruoštos rekomendacijos kaip naudotis mokomąja medžiaga. Visa tai bus patalpinta CD, kuri bus paskleista tarp partnerinių institucijų, pristatyta anglų kalbos dėstytojams ir mokytojams seminarų ar konferencijų metu.

Taip pat buvo kalbėta apie projekto tęstinumo galimybę. Visi buvo vieningos nuomonės, kad šis projektas subūrė puikią komandą, kuri gali dirbti kartu ir toliau įgyvendinti naujus projektus.

 
 

Virtuali konferencija Tapkime globaliais per savo identitetą

Šių metų vasario 20 dieną įvyko projekto Naudingoji praktika: europietiškumo skatinimas per kalbų mokymą(si) partnerių iš Lietuvos, Ispanijos ir Rumunijos virtuali konferencija Tapkime globaliais per savoidentitetą. Konferencijoje dalyvavo 2 studentai ir anglų kalbos dėstytojas iš kiekvienos partnerinės institucijos. Studentai iš anksto parengė trumpą savęs pristatymą ir pasiruošė atsakyti į klausimus, kuriuos iš anksto paruošė anglų kalbos dėstytoja Ana iš Ispanijos. Diskusija vyko apie tai, ar dalyvavimas virtualiuose susitikimuose padėjo patobulinti anglų kalbos žinias, kuo šios virtualios kelionės praturtino jų gyvenimą bei ką jie sužinojo apie partnerių šalis ir t.t.

Konferencija buvo teigiamai įvertinta dėstytojų ir studentų. Buvo įdomu stebėti visus konferencijos dalyvius vienu metu rašant savo mintis ir tuo pačiu skaitančius kitų nuomones ir idėjas. Studentams labiausiai patiko tai, kad jie turėjo galimybę pabendrauti ne tik su vienu studentu, kaip tai vyksta virtualių susitikimų metu, bet su visais konferencijoje dalyvavusiais studentais ir dėstytojais vienu metu.

Pasibaigus konferencijai, visi buvo vieningos nuomonės, kad tokių virtualių konferencijų galėtų būti ir daugiau.
Penktasis projekto "Practice Makes Perfect: Promoting European Citizenship Through Language Practice" partnerių susitikimas Orense, Ispanijoje
 

Penktasis projekto partnerių susitikimas vyko Ispanijoje, Orense mieste lapkričio 4-6 dienomis, 2005 .

Susitikimo dienotvarkė buvo įtempta, nes reikėjo daug ką aptarti, priimti sprendimus. Partneriams buvo pristatytas patobulintas ir atnaujintas portalas. Visų partnerių nuomonė buvo vieninga, kad portalas dabar atrodo daug profesionaliau, negu anksčiau.Parteriai dalijosi mintimis, ką reikėtų daryti, kad jis būtų dar įdomesnis. Visi buvo tos nuomonės, kad jį reikia pastoviai papildyti nauja informacija, kad visuomenė galėtų pasiskaityti apie projekto veiklą.

Po to partneriai dar kartą svarstė virtualios konferencijos organizavimą ir pravedimą. Konferencijos tema turi būti įdomi visiems, neprovokuojanti. Tai galėtų būti savęs pristatymas , kai kiekvienas bus pasiruošęs pasakyti ką nors apie save. Taip pat reikėtų sukurti tokią terpę, kurioje studentai galėtų laisvai dalyvauti kultūrinėje diskusijoje. Buvo nutarta konferenciją suorganizuoti 2006 m. vasario 20 d. ir, kad konferencijoje dalyvaus po kelis studentus iš kiekvienos partnerinės institucijos, kurie turi gerus kalbos įgūdžius ir kompiuterinį raštingumą. Partneriai nutarė sukurti virtualų pokalbių kambarį konferencijos pravedimui.

Partnerių susitikime dalyvavo Virgo universiteto profesorius Dr. Manuel Perez Cota. Visi labai susidomėję klausėsi jo paskaitos . Jis kalbėjo apie mokymo evoliucijos raidą nuo klasikinės iki naudojant naująsias technologijas ir apie tai ar kompiuteris yra pajėgus spręsti žmonių problemas. Kai vyksta mokymas, turi būti mokytojas ir studentas, o kompiuteris turi būti naudojamas kaip mokytojo pagalbinis įrankis. Paskaitos dalyviai diskutavo ar IT pakeis ateityje mokytoją.

Projekto dalyviai ne tik diskutato, priiminėjo sprendimus, bet ir turėjo puikią galimybę pasižvalgyti po Ourense senamiestį, aplankyti garsiąją Santiago de Compostela katedrą, paklaidžioti siauromis Galicijos sostinės gatvėmis bei paviešėti projekto dalyvio iš Ispanijos Benito Vazquez namuose.

 
 

Virtualūs susitikimai

2004 m. kovo 25 d. įvyko pirmasis virtualus projekto dalyvių iš Lietuvos ir Ispanijos susitikimas specialiai tam tikslui sukurtame virtualiame pokalbių kambaryje, sukurtame projekto portale www.pmp-europe.com. Šis pirmasis susitikimas buvo skirtas dalyvių susipažinimui, tai buvo įvadas į tolimesnį jų bendravimą. Suaugusieji, dalyvaujantys projekte, turėjo progą susipažinti su žmonėmis iš Ispanijos Ourense ir Lugo.
Šiuo metu nuolat vyksta virtualūs susitikimai tarp projekto dalyvių besimokančių anglų kalbą Vilniuje, SIH, ir partnerių. Projekto koordinatoriams, SIH, pavyko suburti grupę žmonių, galinčių dalyvauti virtualiuose susitikimuose ir dienos metu. Tai nebuvo lengva, nes dauguma besimokančiųjų SIH yra dirbantys žmonės.
Visi projekto dalyvaviai labai entuziastingai dalyvavo virtualiuose susitikimuose ir nekantriai laukia kitų progų pabendrauti, pagilinti savo anglų kalbos bei tarpkultūrines žinias. Susitikimų metu studentai susipažįsta, kalba apie savo šalis, miestus, kuriuose gyvena, savo šeimas, darbą, laisvalaikį ir t.t. Bendravimas vyksta anglų kalba. Projekte dalyvaujančius lietuvius džiugina pietiečių studentų atvirumas, susidomėjimą kelia kaskart atrandami kultūriniai skirtumai ir gyvensenos ypatumai.

Ketvirtasis projekto "Practice Makes Perfect: Promoting European Citizenship Through Language Practice" partnerių susitikimas Timisoaroje, Rumunijoje

Gegužės 19-20 dienomis projekto partneriai susitiko Rumunijoje, Timisoaros mieste. Tai buvo jau penktasis projekto partnerių susitikimas , kurį padėjo organizuoti partneriai iš Rumunijos.

Šiame susitikime dalyvavo ir virtualių susitikimų dalyviai-studentai iš partnerių institucijų . Jiems buvo sudaryta atskira programa, kurios metu jie turėjo paruošti stendą apie savo šalį, dalyvavo įvairiuose konkursuose, pasidalino virtualaus bendravimo patirtimi. Tai buvo ypatingai jaudinantis susitikimas, nes studentai galėjo susitikti akis į akį su savo virtualiais draugais.

Partnerių darbotvarkėje buvo daug klausimų, susijusių su įvairiomis projekto veiklos sritimis.Buvo aptarta padėtis portale ir studentų virtualūs susitikimai. Visi sutarė, kad reikia toliau tobulinti portalą ir buvo priimtas pasiūlymas pakeisti IT kompaniją. Taip pat buvo diskutuojamos įvairios galutinio projekto produkto versijos, pateikti pasiūlymai dėl virtualios konferencijos organizavimo.Konferencijos idėja buvo sukviesti dėstytojus ir studentus kartu vienu metu ir pabendrauti virtualioje aplinkoje.Studentai turėtų paruošti trumpus prisistatymus ir pateikti savo apmąstymus, kuriuose atsispindėtų jų požiūris į tarpkultūrinį mokymasi, toleranciją vieni kitų atžvilgiu, naujas tobulėjimo galimybes.

Sekančią dieną projekto partneriai ir studentai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, kurioje pranešimus skaitė universiteto dėstytojai ir suaugusiųjų švietimo atstovai. Konferencijos tikslas buvo diskutuoti ir pasidalinti patirtimi apie tai, kaip įtraukti į kalbų mokymosi procesą žmones iš nutolusių regionų ir juos skatinti.
 
Soros International House apdovanotas Europos pažymėjimu!
 

2004 m. lapkričio 12 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Europos pažymėjimo kalbų mokymo projektams teikimas. Tarp keturių šio pažymėjimo laureatų buvome ir mes - Soros International House. Europos pažymėjimą gavome už projektą Socrates / Grundtvig 2 Naudingoji praktika: europietiškumo skatinimas per kalbų mokymą(si) .

Trečiasis projekto "Practice Makes Perfect: Promoting European Citizenship Through Language Practice" partnerių susitikimas Lugo, Ispanijoje
 

2004 m. lapkričio 2 - 5 dienomis Ispanijoje, Lugo mieste, įvyko trečiasis projekto partnerių susitikimas. Jo metu partneriai aptarė pirmąsias virtualias pamokas, tolesnį projekto portalo tobulinimą ir jo papildymą informacija apie naujų šalių partnerių - Rumunijos ir Italijos - kultūrą ir tradicijas.Visi sutarė, kad antraisiais projekto vykdymo metais virtualūs besimokančiųjų susitikimai turi vykti ne tik anglų, bet ir ispanų kalba. Buvo sudarytas detalus virtualių susitikimų tvarkaraštis bei sutarta, kurie partneriai rengia konkretaus virtualaus susitikimo planus. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę susitikti su Lugo miesto meru bei aplankyti pačias gražiausias istorines ir kultūrines šio seno Galicijos miesto vietas.

Antrasis projekto "Practice Makes Perfect: Promoting European Citizenship Through Language Practice" partnerių susitikimas Maltoje

2004 m. balandžio 15-17 d. Maltoje įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas, kurį koordinuojanti institucija SIH organizavo padedama partnerių Maltoje. Partnerių darbotvarkėje buvo daug klausimų, susijusių su įvairiomis projekto veiklos sritimis. Partneriai analizavo pirmąjį virtualų studentų susitikimą, kurio tikslai nebuvo pilnai pasiekti dėl iškilusių techninių kliūčių. Problemos priežastys buvo identifikuotos, rasti techniniai problemų sprendimai ir būdai, kaip išvengti panašių problemų ateityje. Projekto partneriai taip pat analizavo studentų lūkesčius Lietuvoje ir Ispanijoje, kuriuos jie išreiškė pildydami klausimynus. Vienas iš nagrinėtų klausimų buvo virtualus bendravimas ispanų kalba, studentų atranka ir programa. Dar vienas svarbus darbotvarkės klausimas buvo www.pmp-europe.com portalo tobulinimas, jo papildymas nauja medžiaga, susijusia su šalių kultūra ir tradicijomis. Portale taip pat bus galima rasti ir trumpą informaciją apie dalyvaujančius studentus. Partneriai diskutavo projekto idėjų sklaidos tema, dalinosi patirtimi ir svarstė naujas galimybes ateityje.

Projekto grupė turėjo galimybę susitikti su Mgarr miesto meru Paul‘u Vella (nuotraukoje trečias iš kairės) ir aptarti bendradarbiavimo Europiniuose projektuose galimybes ateityje.

Projekto susitikimą aplankė ir Maltos Socrates Nacionalinės Agentūros atstovė Claudine Dalmas (nuotraukoje antra iš dešinės).

Projekto partneriai Maltoje partneriams parengė įdomią pažintinę kultūrinę programą. Partnerius iš kitų šalių sužavėjo egzotiška Maltos gamta ir įdomi bei daugialypė jos kultūra, kuriai įtaką turėjo tiek arabų, tiek europiečių kultūros, o ypatingai, britų kultūra.

 
 
 
 

Pirmasis projekto "Practice Makes Perfect: Promoting European Citizenship Through Language Practice" partnerių susitikimas Vilniuje, Lietuvoje

19- 23 November, 2003 the initial meeting of Socrates Grundtvig 2 project ‘Practice Makes Perfect: Promoting European Citizenship Through Language Practice’(PMP) took place in Vilnius. SIH, the co-ordinator of this international project, prepared a program for effective and intensive 3 days working session, combined with social activities and sightseeing. Project partners from Malta and Spain visited Lithuania for the first time, and came here ready for the worst imaginable weather conditions, but were surprised to find quite warm and nice autumn-like weather here .
Our guest from Socrates National Agency was Edita Treciokiene, the Co-ordinator of Grundtvig and Minerva progams, who came to our initial meeting to give a short welcoming speech and wish all the best for the project. It was an outstanding intercultural experience for all of the partners to meet (for the first time) and not only decide on the main issues of the project, but also learn more about the partners, their countries, insitutions, families and lots of other things, that certainly promote intercultural awareness and improve knowledge about other cultures.During these three days of intensive work which was combined with exciting free-time, partners confirmed the activity table for the first year of the project, shared the tasks and responsibilities between the partners, set deadlines for the activities and planned for the development of PMP portal. This project is aimed at adult learners who wish to practice their language on-line with students from other countries, therefore during the initial meeting, partners decided on such course matters as level and number of the students in this on-line course, frequency and length of virtual lessons and free practice (chats). The questionnaire for students was negotiated and discussed between partners, and adapted to the use in any of the partner countries. It will help to assess students expectations, their attitude towards virtual communication, their computer literacy and language level, also, it will reflect their intentions about regular participation in the course.
On the last day of the meeting, Lithuanian Association of Adult Education invited all the partners were to take part in a seminar by Professor K.Illeris, Denmark: Adult Education and Motivation, which was organised and held by the Lithuanian Association of Adult Education (LSSA) in the context of the annual Adult Learners’ Week in Lithuania. SIH is a member of the association and SIH Director Daiva Malinauskiene is a member of the board of LSSA, therefore all the team was offered to take this excellent opportunity to learn more about adult education from that interesting and informative presentation by Professor K.Illeris. Knut Illeris is Professor of Educational Research at Roskilde University, Denmark. He is well known to adult educators all over Europe as an excellent specialist of androgogics, and writer of quite a few books about adult learning.
It was a very enjoyable and beneficial meeting comprising effective work, great team and intensive exchange of all sorts of intercultural information, starting with general information about countries and extending to food, drink, sports and free time activities. Overall, it was both a professional success and personal satisafaction, which was shared by all of the partners.

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House