Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę
 

Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2013 programa

Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę

EIF/2013/7/10/IP/1

Projekto pradžia – 2014 m. balandžio mėn. 1 d., pabaiga -  2015 m. birželio mėn. 30 d.

Šis projektas prisideda prie naujai atvykusių į Lietuvą skirtingos ekonominės padėties, socialinių sąlygų, kultūrų, religijų, kalbų ar etninės priklausomybės trečiųjų šalių piliečių integracijos proceso plėtros ir įgyvendinimo.

Projekto tikslinė grupė - teisėtai Lietuvoje gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai, t.y.  leidimus laikinai gyventi arba leidimus nuolat gyventi Lietuvoje turintys asmenys iš trečiųjų (ne ES) šalių.  Leidimai gyventi turi būti išduoti remiantis UTPĮ 40 str. 1 d. 1-7, 12-14 p.; 2 d., 6 d. arba 53 str. 1 d. 1-3, 5, 6, 8, 10 p.; 2 d., 7 d.

 
Projektu siekiame:
 
 • Trečiųjų šalių piliečiams suteikti lietuvių kalbos įgūdžius, atitinkančius A1 kalbos mokėjimo lygio (A1.1-A1.4) reikalavimus pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
 • Sudaryti galimybę TŠP įgyti žinių apie Lietuvos visuomenę, istoriją, pagrindinius įstatymus, sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinės apsaugos sistemas ir tokiu būdu padėti įveikti socialinio ir kultūrinio bei asmeninio adaptavimosi naujoje visuomenėje barjerus, ugdyti abipusį (TŠP ir Lietuvos visuomenės atstovų) supratimą ir toleranciją, taip užtikrinant sklandesnę TŠP integraciją į Lietuvos visuomenę.
 • Padėti TŠP įtvirtinti žinias, suteiktas auditorinio mokymo(si) metu, formuoti ir įtvirtinti aktyvaus ir atsakingo dalyvavimo vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime gebėjimus, ugdyti pilietines vertybes, užkirsti kelią galimai socialinei atskirčiai.
 • Įgyvendinti skirtingo lygmens lanksčias lietuvių kalbos mokymo programas TŠP grupėms atsižvelgiant į jų žinių ir išsilavinimo lygį bei siekiant sudaryti galimybes jose dalyvauti ir dirbantiems, ir besimokantiems asmenims. Įgyvendinant šią veiklą bus sudarytos galimybės įvairioms TŠP grupėms atsižvelgiant į jų žinių ir išsilavinimo lygį bei turimus lietuvių kalbos gebėjimus įgyti lietuvių kalbos įgūdžius, atitinkančius A2 ir B1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Lietuvių kalbos mokymai (A1 lygis)

Šie mokymai bus vykdomi pagal programą, parengtą ir išbandytą įgyvendinant projekto „Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai, taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus“ Nr. EIF/2012/6/19/IP/1 veiklas.

Įgyvendinant šią veiklą bus organizuojami A1 lygio lietuvių kalbos mokymai 30 TŠP, kurie neturi lietuvių kalbos įgūdžių. Bus suformuotos 3 grupės po 10 TŠP, kurioms bus išdėstytas 212 val. apimties kursas.

A1 lygio lietuvių kalbos kursą sudarys:

 • 2 val. įvadinis seminaras būsimiems mokymų dalyviams,
 • 168 val. formalaus auditorinio mokymo,
 • 42 val. neformalaus praktinio mokymo.

Formalus auditorinis mokymas vyks keturis trimestrus. Kiekvienas trimestras apims 42 val. Per visą mokymo(si) laikotarpį bus išdėstytas lietuvių kalbos kursas nuo A1.1 iki A1.4 lygio, kurio pabaigoje besimokantieji, remiantis Europos kalbų metmenų reikalavimais, bus įgiję visus A1 lygio lietuvių kalbos įgūdžius

Neformalus praktinis mokymas -  kalbinių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai „Klubas-kavinė“ (42 val.) bus organizuojami 3 trimestrus, pradedant nuo antrojo trimestro, kai TŠP bus įgiję A1.1 lietuvių kalbos mokėjimo lygį atitinkančius kalbinius įgūdžius.

Interaktyvūs susitikimai vyks kas antrą savaitę po 2-3 val. Jų metu bus taikoma kalbos klubo-kavinės metodika, kuri:

 • padės gerinti komunikacinius besimokančiųjų gebėjimus,
 • neformali aplinka sumažins kultūrinius ir asmeninius barjerus,
 • suteiks galimybę TŠP panaudojant įgytus kalbėjimo lietuvių kalba įgūdžius pristatyti kitiems dalyviams savo šalių kultūrą ir papročius bei padiskutuoti aktualiais gyvenimo Lietuvoje klausimais.

Šiuose klubuose bus kviečiami dalyvauti ir TŠP, kurie šiame projekte tęsia mokymąsi aukštesniame lygyje ir dalyvavo projekto EIF/2012/6/19/IP/1 veiklose. Šie asmenys bus skatinami pasidalinti su naujai atvykusiais TŠP savo mokymosi patirtimi, pristatyti savo asmenines gyvenimo ir integracijos sėkmės istorijas. Šia veikla siekiama suaktyvinti TŠP bendravimą tarpusavyje, skatinti pasidalijimą mokymosi patirtimi, didinti motyvaciją mokytis, ir taip užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą.

Išklausiusiems šį kursą TŠP ir sėkmingai išlaikiusiems formalaus ir neformalaus mokymo testus bus įteikti kurso baigimo pažymėjimai.

Lietuvių kalbos mokymai (A2 ir B1 lygiai)

Įgyvendinant šią veiklą bus organizuojami A2 ir B1 lygio lietuvių kalbos mokymai 30 TŠP, kurie jau yra įgiję A1 arba A2 lygio lietuvių kalbos įgūdžius. Atlikus TŠP lietuvių kalbos žinių lygio nustatymo testą bus atitinkamai suformuotos trys A2 ir B1 lygio grupės po 10 TŠP, kurioms bus išdėstytas 230 val. apimties kursas.

A2 ir B1 lygio lietuvių kalbos kursą sudarys:

 • 2 val. įvadinis seminaras būsimiems mokymų dalyviams,
 • dalyvių testavimas,
 • formalus auditorinis mokymas:
  - grupėse - po 126 val. 3 grupėms po 10 TŠP (iš jų dešimčiai pageidaujančių mokytis intensyviai bus organizuojami 42 val. intensyvūs išvažiuojamieji kursai),
  - po 40 val. individualaus mokymo kiekvienam besimokančiajam,
 • neformalus praktinis mokymas - po 62 val. kalbos klubų 3 grupėms po 10 TŠP.

Formalus auditorinis mokymas vyks keturis trimestrus. Kiekvienas trimestras apims 42 val. Per visą mokymo(si) laikotarpį bus išdėstytas lietuvių kalbos kursas nuo A2.1 iki A2.4 lygio ir nuo B1.1 iki B1.4. Mokymosi pabaigoje besimokantieji, remiantis Europos kalbų metmenų reikalavimais, bus įgiję visus A2 arba B1 lygio lietuvių kalbos įgūdžius.

Formalus auditorinis mokymas vyks grupėse ir individualiai – tokiu būdu bus siekiama sudaryti sąlygas mokymuose dalyvauti ir dirbantiems, ir besimokantiems, ir ieškantiems darbo TŠP, atsižvelgiant į jų išsilavinimo ir lietuvių kalbos žinių lygį bei individualius kalbos mokymosi poreikius. Grupės bus suformuotos pagal TŠP  kalbos mokėjimo lygį, kiekviena grupė - iš 10 asmenų. Užsiėmimai vyks 2-3 kartus per savaitę po 2-3 val. pagal iš anksto parengtą tvarkaraštį, suderintą su TŠP. Kiekvienai grupei bus išdėstytas 126 val. formalaus auditorinio mokymo kursas.

Iš besimokančiųjų įpusėjus mokymams bus suformuota viena TŠP grupė iš 10 asmenų, kurie pageidauja mokytis intensyviai. Šiai grupei bus organizuojami vienos savaitės trukmės (42 val. vieno trimestro apimties) intensyvūs išvažiuojamieji kursai, kurių tikslas – pasiekti didžiausią mokymų efektą dinamiškoje ir kultūriškai stimuliuojančioje lietuviškoje kalbinėje aplinkoje.

Papildomai kiekvienam besimokančiajam individualiai bus išdėstyta po 40 val. Individualūs mokymai vyks 1 kartą per savaitę po 2 val. pagal su kiekvienu TŠP iš anksto suderintą grafiką.

Neformalus praktinis mokymas -  kalbinių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai „kalbos klubų“ forma (62 val.) bus organizuojami nuo pirmojo trimestro. TŠP pradės mokymus jau galėdami komunikuoti lietuvių kalba, t.y. mokėdami kalbą A1 arba A2 lygiu.

Interaktyvūs susitikimai vyks kas antrą savaitę po 2-3 val. Jų metu bus taikoma dramos klubų metodika.

Išklausiusiems šį kursą TŠP ir sėkmingai išlaikiusiems formalaus ir neformalaus mokymo testus bus įteikti kurso baigimo pažymėjimai.
 

Pilietinio orientavimo(si) mokymai

Pilietinio orientavimo mokymai bus vykdomi pagal programą, parengtą ir išbandytą įgyvendinant projekto „Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai, taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus“ Nr. EIF/2012/6/19/IP/1 veiklas.

Įgyvendinant šią veiklą  bus organizuojami mokymai 20 ТŠP. 2 grupėms po 10 TŠP bus išdėstytas 62 val. apimties pilietinio orientavimo(si) kursas. Kursą sudarys:

 • 2 val. įvadinis seminaras būsimiems mokymų dalyviams,
 • 30 val. formalaus auditorinio mokymo,
 • 30 val. neformalaus praktinio mokymo - pažintinių vizitų, renginių, krašto istorijos bei kultūrinio pažinimo išvykų.

Formalaus auditorinio mokymo kursai prasidės 12-13-tą projekto įgyvendinimo mėnesį ir pradžioje vyks kas antrą savaitę po 1,5 val. pakaitomis su kalbos klubais-kavinėmis. Pasibaigus kalbos klubų-kavinių kursui - 1 kartą per savaitę po 1,5 val.

Dalis auditorinio mokymo vyks kompiuterių klasėje, kur TŠP bus supažindinti su viešųjų bei verslo paslaugų interneto svetainėmis bei galimybėmis virtualiai atlikti įvairias procedūras ir operacijas (užpildyti įvairias formas, atlikti mokėjimus ir pan.).

Neformalus praktinis mokymas padės žinias, įgytas TŠP auditorinio mokymo(si) metu, įtvirtinti praktikoje, realaus gyvenimo situacijose.

Kurso baigimo pažymėjimai bus įteikiami TŠP, išklausiusiems ne mažiau kaip 50% kurso ir sėkmingai išlaikiusiems lietuvių kalbos mokymo ir pilietinio orientavimo galutinio vertinimo testus.


 
Įvyko baigiamoji projekto konferencija "Sėkmingos integracijos į Lietuvos visuomenę faktoriai ir geroji patirtis"
 
2015 m. birželio 19 d. Vilniuje SIH surengė konferenciją „Sėkmingos integracijos į Lietuvos visuomenę faktoriai ir geroji patirtis“, kuri apibendrino Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinės 2013 m. programos projekto „Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę“ pasiekimus ir įgyvendinimo patirtį. Konferencijoje dalyvavo virš 50 delegatų bei svečių – migracijos, socialinės integracijos, švietimo srityje dirbančių  institucijų bei organizacijų atstovų, taip pat trečiųjų šalių piliečių – šio projekto dalyvių.

Konferencija prasidėjo įspūdingu projekto dalyvių pasirodymu – teatralizuotais poezijos skaitymais: lietuvių poetų eiles lietuviškai deklamavo aktyviausios lietuvių kalbos mokymų ir dramos klubo dalyvės iš Azerbaidžano, Armėnijos, Uzbekijos ir Rusijos, bei jautria jaunosios aktorės GabrielėsMalinauskaitės atliekama savos kūrybos daina. Vėliau renginio dalyviai turėjo galimybę iš pirmų lūpų išgirsti Lietuvoje įsikūrusių projekto dalyvių iš Ukrainos, Azerbaidžano, ir Rusijos sėkmės istorijas, susipažinti su šių šalių kultūra ir tradicijomis, o taip pat dalyvio Phillip Herman Alando video pasakojimo metu nusikelti į jo nuostabiąją gimtinę Keniją ir kartu su juo išgyventi jaudinantį naujosios tėvynės Lietuvos atradimo džiaugsmą.

 Konferencijoje pranešimus skaitė: LR švietimo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento vyriausioji specialistė Vilma Bačkiūtė („Išskirtinumas darbo rinkoje: kiek kalbų moki?“), VšĮ „Diversity Development Group“ direktorė Vija Platačiūtė („Migrantų integracija Lietuvoje: individualūs ir struktūriniai veiksniai“), SIH direktorė Daiva Malinauskienė („Kalba atveria duris – trumpas projekto pristatymas“), SIH projektų koordinatorė Gileta Kierienė („LeaCoMM platforma – pagalba mokytojams, dirbantiems su migrantais“). 

Konferencijos darbą apibendrino suaugusiųjų švietimo ekspertas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narys Arūnas Bėkšta.

Konferencijos metu veikė projektų mugė, kurioje dalyviams buvo pristatyti patys įvairiausi SIH įgyvendinami ir jau sėkmingai užbaigti projektai bei jų rezultatai.
Konferencijos programa ir pranešimai parsisiųsti:

Konferencijos akimirkos...


Lietuvių kalbos mokymai trečiųjų šalių piliečiams jau prasidėjo!
 
Įgyvendinant projekto "Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę" veiklą, gegužės 6 d. prasidėjo TŠP A1 lygio lietuvių kalbos 210 valandų mokymosi kursas, kuris besimokantiems bus išdėstytas per vienerius metus: 168 val. formalaus auditorinio mokymo ir 42 val. neformalaus praktinio mokymo naudojant dramos elementus ir gyvenimiškų situacijų simuliacijas. Gegužės 12 d. pradėtas dėstyti TŠP ir A2-B1 lygio lietuvių kalbos 230 valandų mokymosi kursas, kuris bus išdėstytas besimokantiems taip pat per vienerius metus: 126 val. formalaus auditorinio mokymo, 40 val. individualaus mokymo ir 62 val. neformalaus praktinio mokymo naudojant dramos elementus ir gyvenimiškų situacijų simuliacijas.


Linkime trečiųjų šalių piliečiams įsimintinų akimirkų bei gerų mokslų kartu su SIH ir projektu "Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę"!

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House