Lietuvių kalbos mokymas kitaip - B 1 lygio praktinės lietuvių kalbos mokymo programa kitataučiams mokytojams

Pagal sutartį su viešąja įstaiga Vilniaus švietimo ir pažangos centras nuo 023-ųjų spalio iki 024-ųjų kovo mėnesio SIH įgyvendino Vilniaus miesto Mokytojų lietuvių ne gimtosios kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo kursų organizavimo ir vedimo paslaugų projektą.

Kitataučių bendrojo bei ikimokyklinio ugdymo mokytojų mokymai vyko įvairiuose Vilniaus miesto rajonuose ( Naujoji Vilnia, Naujininkai, Justiniškės, Naujamiestis, Karoliniškės), daugumai besimokančiųjų patogiu metu bei patogioje vietoje – jų darbovietėse.

Mokymus vykdėme pagal žemiau pateiktą programą:
 
B1 lygio praktinės lietuvių kalbos mokymo prigrama kitataučiams mokytojams
 
Programos tikslas - bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams kitataučiams suteikti praktinės lietuvių kalbos įgūdžius, atitinkančius B1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM, Vilnius: Firidas, 008), ir padėti įveikti kalbinius bei socialinius integravimosi į darbo rinką barjerus. Programa skirta tobulinti taisyklingos bendrinės ir profesinės lietuvių kalbos įgūdžius, reikšti mintis ir keistis informacija.

Programos uždaviniai:

 • Sustiprinti besimokančiųjų bendravimo gebėjimus ir kalbėjimo įgūdžius (atitinkančius BEKM B1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus).
 • Patobulinti klausymo įgūdžius (atitinkančius BEKM B1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus).
 • Patobulinti skaitymo įgūdžius (atitinkančius BEKM B1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus).
 • Patobulinti rašymo įgūdžius (atitinkančias BEKM B1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus).
 • Skatinti socialinę įtrauktį ir tarpusavio supratimą tarp Lietuvos visuomenės ir tautinių mažumų.
 • Praplėsti profesinės kalbos žodyną.

Kurso pabaigoje studentai gebės:

 • Taisyklingai formuluoti klausimus, teikti siūlymus ir išsakyti savo nuomonę.
 • Lengviau suprasti šnekamąją ir rašytinę kalbą.
 • Suprasti ir analizuoti su darbu susijusius dokumentus.
 • Rengti su darbu susijusius raštus (pvz., oficialius laiškus, el. laiškus).
 • Sklandžiai pristatyti savo instituciją, profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą.
 • Suprasti ir vartoti profesinę ir specifinę švietimo srities terminiją.
 • Bendrauti lietuviškai labiau pasitikėdami savimi.
 • Suprasti ir vartoti žodyną, idiomas ir kolokacijas.

Programos trukmė ir temos.

Programą sudaro 50 valandų.

40 iš jų skirtos formaliam auditoriniam mokymui(si), 10 – neformaliam praktiniam mokymui(si) (tai ekskursijos į muziejus ir parodas, jų aptarimas ar pristatymas, aktualių kino filmų peržiūros bei aptarimas ir pan. Lankysimų renginių ir vietų sąrašas bus suderintas su konkrečia besimokančiųjų grupe).

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomos formaliojo kalbos mokymo temos. Kiekvienos iš jų nurodyta trukmė yra preliminari (dėstytojas gali vieną ar kitą temą sutrumpinti arba praplėsti, tai priklausys nuo konkrečios grupės poreikių ir gebėjimų, tačiau bendra kurso trukmė liks nepakitusi). Teorinio ir praktinio mokymo užduočių apimtis taip pat yra preliminari. Temos praktinėms užduotims yra rekomendacinio pobūdžio (dėstytojas gali pasirinkti metodus ir užduotis pagal konkrečios grupės poreikius). Lankstumas ir besimokančiųjų poreikių tenkinimas yra svarbus sėkmingo rezultato veiksnys.

Viso mokymo proceso metu mokoma gramatikos, remiantis pasirinkto vadovėlio turiniu.

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė, teorinė dalis ir praktinės užduotys, ak. val.

 

Tema:           Susipažinimas ir draugystė

Potemės:       Formalus ir neformalus prisistatymas, savęs ir kitų apibūdinimas, kalbėjimas apie šeimą, draugus, savo aplinką, pomėgius, mėgstamą veiklą.

Tarpasmeninės komunikacijos, apšilimo užduotys ir pratimai.

Įsisavinę šios temos medžiagą, besimokantieji gebės:

 • prisistatyti formalioje ir neformalioje aplinkoje ir pristatyti kitus;
 • apibūdinti savo šeimą ir aplinką;
 • aktyviai dalyvauti formaliuose ir neformaliuose pokalbiuose, užduoti klausimus ir į juos atsakyti;
 • mandagiai ir tinkamai kreiptis į formaliame / neformaliame pokalbyje dalyvaujančius asmenis.

Trukmė:

       

Teorija: 1

Praktika: 1

 

Tema:           Profesinis gyvenimas

Potemės:      Bendravimas, dėmesingumas pašnekovui, ryšių        užmezgimas su kolegomis, darbo švietimo srityje specifika, bendrojo ugdymo mokyklos veiklos.

Situacijos arba su darbu susijusio dokumento analizė / diskusija apie nuotolinio ir kontaktinio mokymo privalumus ir trūkumus.

Įsisavinę šios temos medžiagą, besimokantieji gebės:

 • apibūdinti, kas jiems patinka ir nepatinka darbovietėje bei nusakyti to priežastis,
 • pristatyti savo profesines veiklas ir pareigas, vartodami tinkamą žodyną – švietimo sričiai būdingą leksiką, pareigų pavadinimus, profesinių kompetencijų ir gebėjimų apibūdinimus;
 • pristatyti save ir kitus socialinėse situacijose bei užmegzti ryšį;
 • aktyviai dalyvauti pokalbyje ir rodyti susidomėjimą pašnekovu;
 • kalbėti apie šalies švietimo sistemos aktualijas.

Trukmė: 8

       

Teorija: 4

Praktika: 4

 

Tema:           Laisvalaikis

Potemės:      Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, mandagus pokalbio baigimas, pramogos, laisvalaikio leidimo būdai.

Realaus gyvenimo situacijos simuliacija (pvz., pakalbėti apie renginį ir pakviesti, susitarti į jį eiti) / atvejo analizė.

Įsisavinę šios temos medžiagą, besimokantieji gebės:

 • kalbėti apie laisvalaikį ir mėgstamas veiklas;
 • analizuoti ir kalbėti apie profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;
 • vartoti tariamąją nuosaką, kalbėdami apie pramogų ar kelionių pasirinkimą.

Trukmė:

 

Teorija: 1

Praktika: 1

 

Tema:           Maistas ir apsipirkimas

Potemės:     Maistas Lietuvoje, tradiciniai lietuvių ir tautinių mažumų patiekalai, maisto produktų ir patiekalų pavadinimai, kolokacijos, skirtingų tautų valgymo įpročiai, apsipirkimo situacijos.

Diskusija apie sveiką ir nesveiką maistą / realaus gyvenimo situacijos simuliacija (pvz., užsisakyti maisto restorane ar apsipirkti parduotuvėje) / mėgstamo arba tradicinio patiekalo pristatymas (PPT arba rašinėlis).

Įsisavinę šios temos medžiagą, besimokantieji gebės:

 • kalbėti apie valgymo įpročius;
 • pristatyti lietuvių ir tautinių šalies mažumų patiekalus;
 • diskutuoti apie subalansuoto ir sveiko maisto privalumus;
 • kultūringai ir pasitikėdami savimi bendrauti su viešojo maitinimo įstaigų ir prekybos centrų darbuotojais.

Trukmė: 4

 

Teorija:

Praktika:

 

Tema:           Kelionės ir komandiruotės

Potemės:         Kelionių tipai, jų privalumai ir trūkumai, su kelionėmis susijusi leksika, atostogos, komandiruotės, tarpkultūriniai nesusipratimai.

Diskusija apie globalaus turizmo problemą / realaus gyvenimo situacijos simuliacija (pvz., nusipirkti atostogų kelionę turizmo agentūroje) / atvejo analizė (pvz., nesusipratimas perkant bilietus komandiruotei) / žinutės apie komandiruotę arba atostogas rašymas feisbuke ar institucijos interneto svetainėje.

Įsisavinę šios temos medžiagą, besimokantieji gebės:

 • kalbėti apie komandiruotės ir kelionės tikslus;
 • sklandžiai dėstyti mintis apie pageidaujamą kelionę turizmo agentūros darbuotojams;
 • parengti pristatymą (PPT) apie įvykusią darbo kelionę;
 • parengti sklandų žinutės tekstą socialiniams tinklams apie įvykusią kelionę.

Trukmė: 6

 

Teorija:

Praktika: 4

 

Tema:           Komandinis darbas ir bendradarbiavimas vietos bei tarptautiniuose projektuose

Potemės:      Efektyvus darbas komandoje, pristatymai, ateities planai, komandinis darbas švietimo institucijose ir pedagogų bendruomenėje, komandiruotės, projektų partnerių priėmimas, tarpkultūrinė kompetencija.

Aktualių dokumentų analizė (darbas porose) / realaus gyvenimo situacijos simuliacija (pvz., nesusipratimas su moksleiviu ar moksleivio tėvais iš kitos kultūros) / komandinis tarptautinio susitikimo plano rengimas.

Įsisavinę šios temos medžiagą, besimokantieji gebės:

 • kalbėti apie komandinį darbą plačiąja prasme ir savo darbovietėse;
 • pristatyti ir diskutuoti apie komandinio darbo privalumus;
 • suprasti ir analizuoti profesinius dokumentus ir dalykinius raštus;
 • suprasti ir analizuoti tipinę švietimo, bendrojo ugdymo institucijų veiklos planavimo, atsiskaitymo bei vertinimo medžiagą, dokumentus;
 • rašyti dalykinius raštus ir laiškus pedagogų bendruomenei;
 • suprasti  tarpkultūrinės kompetencijos svarbą pedagogų darbe.

Trukmė: 8

  

Teorija: 3

Praktika: 5

 

Tema:           Gyvenamoji vieta / namai

Potemės:      Gyvenamosios vietos sąvoka, namų aplinka, būstas, namų interjeras, būsto nuoma.

Diskusija apie būsto įrengimą ir išlaikymą / svajonių namo pristatymas / situacijos analizė (pvz., nesusipratimas su nuomojamo būsto šeimininkais).

Įsisavinę šios temos medžiagą, besimokantieji gebės:

 • apibūdinti savo gyvenamąją vietą;
 • teikti siūlymus bendramoksliams, kaip įsirengti namus ir sutvarkyti aplinką;
 • nuosekliai dėlioti ir jungti mintis;
 • pokalbiuose taikyti formalią ir neformalią leksiką apie namus.

Trukmė: 4

 

 

Teorija:

Praktika:

 

Tema:           Šventės ir tradicijos

Potemės:      Lietuvių ir šalies tautinių mažumų tradicijos ir kultūrinės ypatybės, religinės, kalendorinės ir kitos šventės, švenčių minėjimas mokyklose.

Diskusija apie tautinę įvairovę / kursų dalyvių mokyklose minimų švenčių pristatymas (PPT arba World Cafe metodas) / atstovaujamos tautos tradicijų ir kultūrinių ypatybių pristatymas (PPT arba plakato grupėje kūrimas).

Įsisavinę šios temos medžiagą, besimokantieji gebės:

 • kalbėti apie tautinę įvairovę;
 • suprasti ir vartoti platesnį žodyną;
 • dalyvauti diskusijose ir išsakyti savo nuomonę;
 • kalbėti įtikinančiai ir pasitikėdami savimi.

Trukmė: 4

 

 

Teorija:

 

 

Praktika:

 

                      Baigiamasis testas ir refleksija.

                        

Trukmė:

Testas: 1

Refleksija: 1

Mokymo metodai:

Kadangi šis bendrinės ir profesinės lietuvių kalbos kursas skirtas suaugusiems besimokantiesiems, užsiėmimuose bus remiamasi andragogikos (suaugusiųjų švietimo) principais. Didžioji dalis užduočių bus praktinės, nes mokymasis darant (learning by doing) ir mokymasis dalijantis (learning by sharing) yra daug efektyvesnis nei mokymasis klausant ir pasyviai priimant informaciją. Kaip nurodoma temų lentelėje, bus naudojami darbo porose, komandinio ir projektinio darbo, realaus gyvenimo situacijų simuliacijų, diskusijų, atvejo analizės, World Cafe ir kiti interaktyvūs ir inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai.

Gramatikos taisyklės bus analizuojamos, praktikuojamos ir taikomos viso kurso metu, siekiant užtikrinti, kad besimokantieji vartoja tikslias ir tinkamas gramatines formas. Klaidos bus taisomos ir analizuojamos individualiai ir su grupe.

Besimokančiųjų vertinimas:

Baigiamasis testas + vertinimas kurso metu ( Besimokantieji bus vertinami viso kurso metu ir jo pabaigoje pagal mūsų vertinimo sistemą: kalbėjimo (30 %), rašymo (20 %) ir lietuvių kalbos vartojimo pažanga (50 %) ).

Rekomenduojami vadovėliai:

Takas (lietuvių kalba kitataučiams, B1 lygis), L. Čubajevaitė, J. Ruzaitė, G. Lemanaitė; VDU,  UAB „Versus Aures“, 014.

Nė dienos be lietuvių kalbos (2-oji knyga, lietuvių kalba pažengusiems), V. Stumbrienė, A. Kaškelevičienė; UAB „Eugrimas“, 014.