Mokykis ir savanoriauk! Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei

Information in English is being prepared

Mokykis ir savanoriauk! Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei

Projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0051
Laikotarpis: 2018 kovo mėn. 20 d. - 2020 kovo mėn. 20 d.

Lietuva – viena sparčiausiai senstančių Europos Sąjungos valstybių narių. Per pastaruosius 12 metų gyventojų šalyje sumažėjo 17,8 proc. Mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis. Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos Sąjungos šalių išlieka tendencija, kad su amžiumi gyventojų užimtumas mažėja. Nors vyresnio amžiaus žmonių vis daugėja, jų protiniai ir fiziniai gebėjimai išlieka sąlyginai aukštam lygmenyje ir turima patirtis leidžia lygiaverčiai konkuruoti darbo rinkoje su jaunimu, deja, statistika rodo, kad šioje konkurencijnėje kovoje vyresni žmonės dažniau pralaimi. Taip pat, kaip patvirtina daugelio tyrimų ir apklausų rezultatai, vyresni žmonės, deja, nerodo didelio visuomeninio aktyvumo ir neišnaudoja turimo potencialo, gerokai rečiau nei jaunimas įsitraukia į savanorišką veiklą. Tokia situacija susiklosčiusi dėl to, kad Lietuvoje vis dar jaučiama informacijos stoka apie savanorystės galimybes, apie šios veiklos teikiamą naudą visuomenei ir pačiam savanoriui. 

Projekto tikslas - padidinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų visuomeninį aktyvumą bei stiprinti jų padėtį darbo rinkoje. 

Šio tikslo siekiama:

  • Padedant vyresnio darbingumo amžiaus asmenims įgyti bendrųjų gebėjimų ir modernioje darbo aplinkoje reikalingų kompetencijų;
  • Sukuriant palankesnes sąlygas įsitraukti į savanorišką veiklą;
  • Laužant neigiamus su amžiumi siejamus stereotipus.

Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

  • Organizuojami bendrųjų gebėjimų mokymai, siekiant padėti tobulinti ir atnaujinti bendruosius gebėjimus, padedančius aktyviai dalyvauti ekonominiame, socialiniame, kultūriniame, pilietiniame ir politiniame visuomenės gyvenime, bei užtikrinančius galimybę konkuruoti ir išlikti globalioje darbo rinkoje, kurioje, šalia kitų gebėjimų, yra reikalingi užsienio kalbų gebėjimai, ypač anglų kalbos, kuri yra pasaulinė „lingua franca“, dominuojanti daugumoje ūkio sektorių. 

Šią veiklą sudarys: 120 val. apimties skirtingų lygių anglų kalbos mokymai. Baigę mokymus projekto dalyviai įgis anglų kalbos įgūdžius, kurie padės jiems tapti konkurencingesniais darbo rinkoje, suteiks daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau motyvacijos toliau tobulinti įgytas kompetencijas savarankiškai.

  • Vykdomas tikslinės grupės asmenų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, siekiant juos motyvuoti pozityviai asmenybės kaitai, padedant jiems naujai pažinti save, išlaisvinti savo gebėjimus bei pritaikyti juos asmeniniame,  profesiniame ir visuomeniniame gyvenime, ir tokiu būdu padidinti savo konkurencingumą darbo rinkoje. 

Šią veiklą sudarys: 4 val. trukmės saviidentifikacijos seminaras, 12 val. apimties praktiniai asmeninio tobulėjimo mokymai bei 1 val. individualios konsultacijos. Šioje veikloje dalyviai įsivertins turimus gebėjimus, stengsis giliau save pažinti, atskleisti naujus gebėjimus, suprasti, kokia veikla jiems yra tinkamiausia, numatyti asmeninio bei profesinio augimo sritis, savirealizacijos galimybes, padedami psichologų, mokysis atsisakyti savo vidinių „stabdžių“, įvaldyti asmenybės tobulinimo praktikas, padedančias geriau atskleisti vidines galimybes, išbandyti naujas veiklos sritis ir galbūt visiškai pakeisti savo profesinės veiklos kryptį.

  • Skatinamas tikslinės grupės asmenų domėjimasis visuomenine veikla ir pilietinis aktyvumas, sudarant sąlygas įsitraukti į savanorišką veiklą socialinėje iniciatyvoje „Sidabrinė linija“ bei suteikiant jiems šiai veiklai vykdyti reikalingu kompetencijų. 

Šią veiklą sudarys: 4 val. trukmės savanorių paieškos - informacinis seminaras, 16 val. savanorius priimančios partnerio organizacijos mokymai, 32 val. apimties pasirengimo savanoriškai veiklai mokymai ir 70 val. savanoriška praktinė veikla „Sidabrinėje linijoje“. Šiose veiklose dalyviai susipažins su savanoriška veikla plačiąja prasme,  taip pat bus detaliai informuoti apie projekte numatytos savanoriškos veiklos „Sidabrinėje linijoje" galimybes, mastą, apimtis bei atlikimo tvarką,  savanorio darbo funkcijomis, teisėmis, atsakomybėmis, darbo telefonu principais, psichologiniais bendravimo su garbaus amžiaus žmonėmis aspektais, įgis žinių apie psichologines krizes ir jų įveikimo būdus bei praktinių pagalbos ir savipagalbos įgūdžių, atliks praktinę savanorišką veiklą „Sidabrinėje linijoje“. Dalyvavimas šiose veiklose padės projekto dalyviams aktyviau įsitraukti į visuomenės gyvenimą, įprasminti save, atrasti naujų saviraiškos galimybių, užmegzti ir palaikyti socialinius ryšius, padidinti savivertę, prisidėti prie visuomenės stiprinimo.

  • Organizuojama švietėjiška veikla ir informacijos sklaida, siekiant skatinti tikslinės grupės potencialą, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat formuoti pozityvią visuomenės bei darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis. 

Šią veiklą sudarys: informacinės konferencijos organizavimas, visuomenės informavimo kampanija žiniasklaidoje ir tiesiogiai perduodant informaciją tikslinei auditorijai. Konferencijoje bus pristatytos savanorystės galimybės vyresnio amžiaus žmonėms, aptarti būdai, kaip vyresniems žmonėms ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime, bus dalijamasi gerąja patirtimi. Ši veikla prisidės prie teigiamo visuomenės požiūrio į vyresnio amžiaus asmenis formavimo, taip pat padės geriau informuoti tikslinės grupės atstovus apie įsitraukimo į visuomenės gyvenimą galimybes, prisidės prie jų socialinio ir kultūrinio aktyvumo bei pasitikėjimo savimi didinimo.

Partneriai:

  • Soros International House 
  • M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas